Trường THPT Trần Văn Bảy
Danh sách những tấm lòng vàng năm học 2013-2014: 1) Phụ huynh em: NGUYỄN ĐOÀN KIM HOÀNG LỚP 12A1 1.000.000 ₫ 2) ANH LIÊM CĂNTIN TRƯỜNG 500.000 ₫ 3) Phụ huynh em:VĨNH HUY LỚP 12A4 500.000 ₫ 4) EM LÊ KHẢ HÂN HS CŨ NĂM HỌC 2012 - 2013 500.000 ₫ 5) Phụ huynh em: PHẠM HOÀNG ANH LỚP 11A1 300.000 ₫ 6) THẦY TRỊNH THÀNH LUẬN GV TRƯỜNG 300.000 ₫ 7) TẬP THỂ LỚP 11A6 300.000 ₫ 8) TẬP THỂ 12A2 210.000 ₫ 9) Phụ huynh em: TRẦN DIỆU ÁI LỚP 11A1 200.000 ₫ 10) Phụ huynh em: THÁI NHẬT CƯỜNG LỚP 11A2 200.000 ₫ 11) Phụ huynh em: NGUYỄN MẠNH KỲ LỚP 11A2 200.000 ₫ 12) Phụ huynh em: NGUYỄN ĐÌNH KHOA LỚP 11A5 200.000 ₫ 13) Phụ huynh em: LÊ THỦY NGÂN LỚP 11A3 200.000 ₫ 14) LÝ LÂM GIA MỸ LỚP 12A1 200.000 ₫ 15) Phụ huynh em: PHAN VĂN TÀI LỚP 11A13 200.000 ₫ 16) Phụ huynh em: TRẦN THỊ MINH LÝ LỚP 12A1 200.000 ₫ 17) Phụ huynh em: THÁI HỒNG NGỌC LỚP 10A3 200.000 ₫ 18) Phụ huynh em:LÂM TỐ NGỌC LỚP 10A2 200.000 ₫ 19) ANH THÁI HOÀNG MẪN VĂN THƯ 200.000 ₫ 20) TẬP THỂ LỚP 10A12 168.000 ₫ 21) TẬP THỂ 12A9 155.000 ₫ 22) TẬP THỂ LỚP 11A13 150000 23) TẬP THỂ LỚP 11A10 150.000 ₫ 24) PHONG BÌ KHÔNG TÊN 197.000 ₫ 25) TẬP THỂ LỚP 10A9 145.000 ₫ 26) TẬP THỂ 12A14 140.000 ₫ 27) TẬP THỂ 12A10 135.000 ₫ 28) TẬP THỂ 12A1 100.500 ₫ 29) Phụ huynh em:THÁI TRƯỜNG QUỐC BẢO LỚP10A1 100.000 ₫ 30) Phụ huynh em: DƯ QUÍ LẬP Lớp 10A1 100.000 ₫ 31) Phụ huynh em:NGUYỄN QUỐC KHỞI Lớp 10A1 100.000 ₫ 32) Phụ huynh em: CHÂU MINH LUÂN LỚP 10A1 100.000 ₫ 33) Phụ huynh em: NGUYỄN THÁI TRÂN LỚP 12A14 100.000 ₫ 34) Phụ huynh em: VÕ PHÚ QUỐC LỚP 12A14 100.000 ₫ 35) Phụ huynh em: LÂM BI LỚP 12A14 100.000 ₫ 36) Phụ huynh em:LƯU ĐẶNG DIỄM TRÂN LỚP 12A1 100.000 ₫ 37) Phụ huynh em:HUỲNH TÔN PHÁT LỚP 12A1 100.000 ₫ 38) Phụ huynh em:TÔ THỊ BÍCH NGÂN LƠP12A5 100.000 ₫ 39) Phụ huynh em: LÊ CÔNG HẬU LƠP12A5 100.000 ₫ 40) Phụ huynh em:TỪ HOÀI VỆ LỚP 12A6 100.000 ₫ 41) Phụ huynh em: THÁI TRẦN NGUYỆT ANH LỚP 11A1 100.000 ₫ 42) Phụ huynh em: ĐÀO KHƯƠNG BÌNH LỚP 11A7 100.000 ₫ 43) Phụ huynh em: PHAN KHANG HÀO LỚP 11A2 100.000 ₫ 44) Phụ huynh em: PHẠM HƯNG THỊNH LỚP 11A2 100.000 ₫ 45) Phụ huynh em: VÕ HOÀNG HUY LỚP 11A2 100.000 ₫ 46) Phụ huynh em: NGUYỄN NGỌC THI LỚP 11A3 100.000 ₫ 47) Phụ huynh em: ÂU THỊ NGỌC DIỄM LỚP 12A14 100.000 ₫ 48) Phụ huynh em: DƯƠNG PHỤNG ANH LỚP 12A14 100.000 ₫ 49) Phụ huynh em: LÝ THỊ BÍCH HÀ LỚP 12A14 100.000 ₫ 50) Phụ huynh em: NGUYỄN TRƯƠNG THẢO NGUYÊN LỚP 12A1 100.000 ₫ 51) Phụ huynh em: ĐÀO THỊ HUỲNH THƯ LỚP 12A7 100.000 ₫ 52) Phụ huynh em: HÀO LỚP 11A9 100.000 ₫ 53) Phụ huynh em: LÂM NHẬT TIẾN LỚP 12A1 100.000 ₫ 54) Phụ huynh em: THÁI QUỐC ĐÔNG LỚP 11A1 100.000 ₫ 55) Phụ huynh em: LƯƠNG HOA NINH LỚP 11A2 100.000 ₫ 56) Phụ huynh em: TRẦN VĂN HIẾU LỚP 10A5 100.000 ₫ 57) Phụ huynh em: NGUYỄN THỊ MỸ THI NHÂN LỚP 10A5 100.000 ₫ 58) Phụ huynh em: TRẦN CHÍ NGUYỆN LỚP 10A13 100.000 ₫ 59) Phụ huynh em: PHẠM HUỲNH NHƯ LỚP 11A11 100.000 ₫ 60) Phụ huynh em: HUỲNH THANH THỦY LỚP 11A13 100.000 ₫ 61) Phụ huynh em:THÁI THÀNH TÀI LỚP 11A13 100.000 ₫ 62) Phụ huynh em: TRỊNH HOÀNG MINH LỚP 11A13 100.000 ₫ 63) Phụ huynh em: DƯƠNG TIẾN NHUẦN LỚP 12A13 100.000 ₫ 64) Phụ huynh em:THÁI KIM PHƯỢNG LỚP 12A13 100.000 ₫ 65) Phụ huynh em: PHAN TƯỜNG DUY LỚP 12A13 100.000 ₫ 66) Phụ huynh em: CHÂU CHÍ THÔNG LỚP 12A13 100.000 ₫ 67) Phụ huynh em: NGUYỄN THỊ NHƯ Ý LỚP 12A1 100.000 ₫ 68) Phụ huynh em: NGUYỄN HOÀNG NHÂN LỚP 12A1 100.000 ₫ 69) Phụ huynh em: LÝ PHÁT ĐẠT LỚP 12A9 100.000 ₫ 70) Phụ huynh em: LÂM NGỌC HÂN LƠP12A9 100.000 ₫ 71) Phụ huynh em: LƯƠNG TRẦN THẢO HẠNH LỚP 12A9 100.000 ₫ 72) Phụ huynh em: CAO MINH NAM LỚP 12A9 100.000 ₫ 73) Phụ huynh em: LÝ MINH ÚI LỚP 12A9 100.000 ₫ 74) Phụ huynh em: VÕ NGỌC TRÂN LỚP 12A9 200.000 ₫ 75) THẦY VÕ THANH LẪM GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 76) Phụ huynh em: CAO THỊ KIM TUYỀN LỚP 10A7 100.000 ₫ 77) Phụ huynh em: NGUYỄN NHỰT THIÊN LỚP 10A7 100.000 ₫ 78) Phụ huynh em: THÁI HOÀNG LÂM LỚP 10A7 100.000 ₫ 79) CÔ TRƯƠNG THỊ THU NGA GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 80) TẬP THỂ LỚP 11A1 100.000 ₫ 81) TẬP THỂ LỚP 11A3 100.000 ₫ 82) TẬP THỂ 12A4 100.000 ₫ 83) TẬP THỂ 12A5 100.000 ₫ 84) TẬP THỂ 12A8 100.000 ₫ 85) TẬP THỂ 12A11 100.000 ₫ 86) Phụ huynh em: VÕ MINH THÀNH LỚP 11A13 100.000 ₫ 87) Phụ huynh em: TRẦN THỊ NGỌC LỚP 11A7 100.000 ₫ 88) Phụ huynh em: NGUYỄN HOÀNG KHANG LỚP 12A4 100.000 ₫ 89) Phụ huynh em: TRẦN THẢO VÂN LỚP 12A4 100.000 ₫ 90) Phụ huynh em: VÕ NGỌC THẢO LỚP 12A4 100.000 ₫ 91) Phụ huynh em: QUÁCH KHẢ VY LỚP 12A4 100.000 ₫ 92) Phụ huynh em: TÔ HỒNG NGÂN LỚP 10A3 100.000 ₫ 93) Phụ huynh em: PHẠM KIM NGÂN LỚP 10A3 100.000 ₫ 94) Phụ huynh em: TÔ HUÊ THỌ LỚP 12A2 100.000 ₫ 95) CÔ NGUYỄN YẾN LINH GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 96) ANH PHẠM DUY VĂN THƯ 100.000 ₫ 97) THẦY NGUYỄN QUÍ ĐẠO GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 98) CÔ TRẦN THÙY NHUNG GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 99) CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 100) THẦY NGÔ HIỆP THỌ GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 101) CHÚ TRẦN ĐẠI DŨNG BẢO VỆ 100.000 ₫ 102) Phụ huynh em: PHÙNG GIA HẠO LỚP 10A12 100.000 ₫ 103) Phụ huynh em: TIÊU GIA TIẾN LỚP 11A13 100.000 ₫ 104) TẬP THỂ LỚP 11A8 88.000 ₫ 105) TẬP THỂ 12A13 80.000 ₫ 106) TẬP THỂ LỚP 10A11 74.000 ₫ 107) TẬP THỂ LỚP 10A1 70.000 ₫ 108) TẬP THỂ LỚP 10A3 70.000 ₫ 109) TẬP THỂ LỚP 11A11 60.000 ₫ 110) Phụ huynh em: PHẠM THÀNH ĐẠT LỚP 11A4 51.000 ₫ 111) Phụ huynh em: TÔ TẤN PHÁP LỚP 10A10 50.000 ₫ 112) Phụ huynh em: NGUYỄN GIA LĂNG LỚP 10A10 50.000 ₫ 113) Phụ huynh em: VÕ THÀNH THẬT LỚP 10A10 50.000 ₫ 114) Phụ huynh em: QUÁCH KIM NGÂN LỚP 10A10 50.000 ₫ 115) Phụ huynh em: TRẦN THỊ MỸ TÂM LỚP 10A10 50.000 ₫ 116) Phụ huynh em: HUỲNH THỊ DIỄM LỚP 10A10 50.000 ₫ 117) Phụ huynh em: ĐINH NGỌC TRÚC LINH LỚP 10A1 50.000 ₫ 118) Phụ huynh em: HUỲNH THANH ĐẠT LỚP 10A1 50.000 ₫ 119) Phụ huynh em: ĐÀO NGUYÊN KHUẾCH LỚP 10A1 50.000 ₫ 120) Phụ huynh em:HỨA MINH TUYẾT LỚP 10A1 50.000 ₫ 121) Phụ huynh em: NGUYỄN NGỌC TRĂM LỚP 10A1 50.000 ₫ 122) Phụ huynh em: TỪ TẤN KIỆT LỚP 10A1 50.000 ₫ 123) Phụ huynh em: VĂN CÔNG TOÀN LỚP 12A14 50.000 ₫ 124) Phụ huynh em: NGUYỄN HOÀNG PHÚC LỚP 12A14 50.000 ₫ 125) Phụ huynh em: PHẠM VIỆT THÁI LỚP 12A1 50.000 ₫ 126) Phụ huynh em: PHẠM VĂN ĐỨC LỚP 12A11 50.000 ₫ 127) Phụ huynh em: DƯƠNG MINH THÁI LỚP2A7 50.000 ₫ 128) Phụ huynh em: NGUYỄN VĂN DAO LỚP 12A7 50.000 ₫ 129) Phụ huynh em: NGÔ TRÍ ANH LỚP 12A7 50.000 ₫ 130) Phụ huynh em: NGÔ TRÍ ANH LƠP 12A7 50.000 ₫ 131) Phụ huynh em: SƠN THỊ TUYẾT TRINH LỚP 12A7 50.000 ₫ 132) Phụ huynh em: HUỲNH XUYÊN THẢO LỚP 12A7 50.000 ₫ 133) Phụ huynh em: BÙI VĂN DINH LỚP 12A11 50.000 ₫ 134) Phụ huynh em: ĐOÀN THANH ĐẢM LỚP 12A6 50.000 ₫ 135) Phụ huynh em: NGUYỄN VĂN NGUYÊN LỚP 12A6 50.000 ₫ 136) Phụ huynh em: ĐINH THỊ KIỀU TRINH LỚP 12A11 50.000 ₫ 137) Phụ huynh em: NGUYỄN QUỐC MINH LỚP 11A7 50.000 ₫ 138) Phụ huynh em: PHẠM THỊ CẨM LINH LỚP 11A1 50.000 ₫ 139) Phụ huynh em: HỨA NGỌC THANH LỚP 11A1 50.000 ₫ 140) Phụ huynh em: TRẦN KHẢ TÚ LỚP 11A1 50.000 ₫ 141) Phụ huynh em: NGUYỄN THỊ LAN CHI LỚP 11A2 50.000 ₫ 142) Phụ huynh em: TRẦN THU NGÂN LỚP 11A2 50.000 ₫ 143) Phụ huynh em: NGUYỄN LIÊU HẪU LỚP 11A6 50.000 ₫ 144) Phụ huynh em: LÂM THANH TÙNG LỚP 11A5 50.000 ₫ 145) Phụ huynh em: MÃ THỊ YẾN LINH LỚP 11A5 50.000 ₫ 146) Phụ huynh em: PHAN TRIỆU THÀNH CÔNG LỚP 11A5 50.000 ₫ 147) Phụ huynh em: THÁI THỊ KIM TRANG LỚP 11A5 50.000 ₫ 148) Phụ huynh em: PHẠM HOÀNG TUẤN LỚP 11A5 50.000 ₫ 149) Phụ huynh em: VÕ NGỌC THƯ LỚP 11A5 50.000 ₫ !!!Mọi đóng góp xin liên hệ cô Nguyễn Thị thảo Ly, SĐT: 0945219978.

DANH MỤC

ĐĂNG NHẬP

Tên

 

Mật khẩu

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEB

ẢNH TỔ CHUYÊN MÔN

Số khách online
15 khách
Lượt truy cập Website: 1802625

 

Tin tức - Sự kiện

File điểm danh hs tháng 4 - 27/3/2015

Tệp đính kèm: Diem danh thang 4.rar
Đề nghị các GVCN chưa nộp điểm danh các tháng trước, nộp gấp cho trung tâm để in sổ điểm. Xem tiếp ...

 
File nhập dự kiến XL hạnh kiểm HKII và cả năm - 24/3/2015

GV CN nhập và nộp lại theo lịch công tác.
Tệp đính kèm: HANHKIEM HK2&CN.ZIP
Xem tiếp ...

 
File nhập điểm HKII - 13/3/2015

Tệp đính kèm : File nhap diem HKII.rar Xem tiếp ...

 
Toàn cảnh chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển khối các trường Quân đội - 9/3/2015

Vào link này để xem: http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/toan-canh-chi-tieu-va-to-hop-xet-tuyen-khoi-cac-truong-quan-doi-1040172.htm Xem tiếp ...

 
Lịch thi và danh sách dự thi nghề tin học VP khóa 07/03/2015 - 4/3/2015

Tệp đính kèm:
LICH THI THUC HANH NGHE TIN HOC VP 07032015.doc
DANG KY thi nghe 07032015.xls
Xem tiếp ...

 
File điểm danh hs tháng 03 - 2/3/2015

Tệp đính kèm: DIEM DANH THANG 03-2015.zip Xem tiếp ...

 
Quy chế thi THPT Quốc Gia và TS ĐH-CĐ - 1/3/2015

Tệp đính kèm: Quy che thi THPT QG va TS ĐH-CĐ.rar Xem tiếp ...

 
TKB HKII chính khóa 3 khối thay đổi (áp dụng từ ngày 02/03/2015) - 24/2/2015

Xem chi tiết http://tranvanbayst.edu.vn/TKB2014-2015.asp Xem tiếp ...

 
Gợi ý thi viết hiến pháp VN - 5/2/2015

Tệp đính kèm: Goi y thi viet hien phap VN.doc Xem tiếp ...

 
Mẫu đăng ký học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2015 - 4/2/2015

Tệp đính kèm:
Mau dang ky hoc tap Bac cua dang vien 2015.doc
Mau dang ky cua giao vien.doc
Mau dang ky cua tap the lop.doc
Xem tiếp ...

 
File điểm danh hs tháng 2 - 1/2/2015

Tệp đính kèm: DIEM DANH THANG 022015.zip
GVCN nộp điểm danh tháng 01 hạn cuối 10/02/2015.
Xem tiếp ...

 
Kế hoạch giai điệu tuổi hồng 2015 - 26/1/2015

Tệp đính kèm : THU NGO 2015.doc
                         KE HOACH GIAI DIEU TUOI HONG 2015.doc
Xem tiếp ...

 
Học sinh khối 12 tham quan ĐH Cần Thơ - 16/1/2015

Ban giám hiệu nhà trường tổ chức cho hơn 120 học sinh khối 12 có nguyện vọng học ở trường đại học tham quan hướng nghiệp tại trường Đại học Cần Thơ. Xem tiếp ...

 
Kế hoạch thực tập sư phạm 2015 - 15/1/2015

Tệp đính kèm: Ke hoach thuc tap su pham 2015.rar Xem tiếp ...

 
File GVCN điểm danh học sinh theo tháng - 12/1/2015

- Tệp đính kèm: DIEM DANH T012015 .zip
Bắt đầu từ tháng 01/2015 GVCN nhập file điểm danh hàng tháng trên trang web của trường và nộp theo địa chỉ mail thaihoangman.c3tvb@soctrang.edu.vn  hoặc mail vanphongtvb@gmail.com
Hạn cuối ngày 10 của tháng kế tiếp.
Chú ý: - Nhập chữ cái in hoa (P hoặc K)
- Chỉ nộp flie của lớp mình chủ nhiệm.
- Học sinh không vắng vẫn nộp file.
GVCN chưa nộp file điểm danh của những tháng trước thì nộp trước ngày 16/01/2015 để văn phòng tổng hợp và in sổ điểm.
Xem tiếp ...

 
File điểm tổng kết K10-K11 HKI - 24/12/2014

GVCN cho HS kiểm tra lại. Nếu có sai sót báo ngay anh Mẩn. Hạn cuối ngày 26/12/2014
CHÚ Ý NHỮNG HỌC SINH TRÙNG HỌ VÀ TÊN.
Tệp đính kèm : So diem K10-K11 HKI.rar
Xem tiếp ...

 
Mẫu thu hoạch học tập Bác của đảng viên 2014 - 23/12/2014

Tệp đính kèm : mau THU HOACH hoc tap Bac cua dang vien 2014.doc Xem tiếp ...

 
File điểm tổng kết khối 12 - 15/12/2014

Tệp đính kèm : Tong ket 12.rar Xem tiếp ...

 
Danh sách học sinh được nhận tiền hỗ trợ - 7/12/2014

- Khi đến nhận mang theo giấy CMND người nhận và sổ hộ khẩu
- Thời gian nhận từ ngày 08/12/2014
Tệp đính kèm: Danh sach phat tien theo quyet dinh 12.xls
Xem tiếp ...

 
Phân công coi thi HKI ( khối 10 - khối 11) hiệu chỉnh - 6/12/2014

Tệp đính kèm : Coi thi k10-K11.pdf Xem tiếp ...

 
Đáp án Cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam” - 12/11/2014

Tệp đính kèm: dap an dien dao TVB.doc Xem tiếp ...

 
Đêm chung kết Giai điệu Tuổi hồng lần III - 26/2/2013

Tuổi trẻ luôn năng động, sáng tạo và tích cực trong các hoạt động học tập, vui chơi. Ngoài việc học tập, trau dồi tri thức, các em luôn khao khát có được những sân chơi bổ ích, lành mạnh để cùng thi thố tài năng cũng như vui chơi giải trí. Xem tiếp ...

 

TRA CỨU ĐIỂM

THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG

Kho tư liệu trường THPT Trần Văn Bảy

TƯNG BỪNG LỄ HỘI KHAI GIẢNG

THÔNG TIN HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM

File nhập điểm bộ môn

Kế hoạch cuộc thi thiết kế bài giảng e_Learning (nh 2014-2015)

GVCN khối 12 nhập thông tin đăng ký 02 môn ôn thi tốt nghiệp của học sinh

Đăng ký môn ôn thi đại học (đối với các lớp chọn khối 12)

Danh sách học sinh thi toán và tiếng Anh trên Internet ( NH 2014-2015)

Thi vận dụng kiến thức liên môn và dạy học theo chủ đề tích hợp

File điểm danh hs tháng 2

Mẫu đăng ký học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2015

Quy chế thi THPT Quốc Gia và TS ĐH-CĐ

File điểm danh hs tháng 03

Lịch thi và danh sách dự thi nghề tin học VP khóa 07/03/2015

File nhập điểm HKII

File nhập dự kiến XL hạnh kiểm HKII và cả năm

File điểm danh hs tháng 4

THĂM MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Họp xét thi lại

Lịch tập trung đầu năm học 2014-2015

Tra cứu danh sách lớp 3 khối (NH 2014-2015)

Phân công GV đầu năm(NH 2014-2015)

Xem kết quả thi lại

Thông báo : Họp hội đồng đầu năm học 2014-2015

Tài liệu cho GVCN sinh hoạt nội quy đầu năm

Thời khóa biểu khối 12( áp dụng từ ngày 28/07/2014)

TKB HKII chính khóa 3 khối thay đổi (áp dụng từ ngày 02/03/2015)

Thông báo: miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập 2014-2015

Danh sách học sinh K10-K11 bổ sung

Thông báo: (V/v nhận giấy trúng tuyển, kết quả điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2014)

Lịch công tác cuối HKI( NH 2014-2015)

Lịch thi HKI 3 khối ( NH 2014-2015)

Phân công coi thi HKI khối 12 (2014-2015)

Tra cứu phòng thi, sbd HKI khối 10- khối 11( NH 2014-2015)

Mẫu tự kiểm của Đảng viên

FIle GVCN nhập hạnh kiểm (3 khối)

Ngày nhà giáo 20-11 tại trường THPT Trần Văn Bảy

Kết quả thi nghề khóa ngày 17/07/2014

Mẫu thông tin cá nhân GV-CNV

Phân công coi thi HKI ( khối 10 - khối 11) hiệu chỉnh

Danh sách học sinh được nhận tiền hỗ trợ

File điểm tổng kết khối 12

File điểm tổng kết K10-K11 HKI

Mẫu thu hoạch học tập Bác của đảng viên 2014

File GVCN điểm danh học sinh theo tháng

Kế hoạch thực tập sư phạm 2015

Học sinh khối 12 tham quan ĐH Cần Thơ

HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Thời khóa biểu thay đổi áp dụng từ ngày 14-11-2011

Tra cứu số báo danh, phòng thi học kì 1 ( Năm học 2011-2012)

Phân công gác thi HK I ( năm học 2011-2012)

Lịch Công tác cuối học kì I (2011-2012)

Danh sách học sinh các khối cuối HK I (Đã hiệu chỉnh )

Báo cáo thông tin học sinh cuối HKI

Thời khóa biểu thay đổi ( Áp dụng từ ngày 20/02/2012)

Bảng điểm chủ nhiệm

Kết quả thi nghề khóa ( 20/07/2011)

Đáp án đề thi tìm hiểu biên giới quốc gia

Giao lưu kết nghĩa giữa hai trường THPT Trần Văn Bảy và trường THPT Đầm Dơi – Cà Mau

Tết vì học sinh nghèo

Xem kết quả học tập học kỳ 1 (năm học 2011-2012)

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO (V/v cấp phát bằng tốt nghiệp THPT năm 2011)

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT

KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI “Thanh niên Sóc Trăng với tư tưởng Hồ Chí Minh

Thông báo kết quả Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Sóc Trăng lần thứ X-năm 2012

File nhập điểm HKII năm hoc (2011-2012)

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 07/05/2012

Lịch công tác cuối HKII năm học 2011-2012 có hiệu chỉnh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỎ PHIẾU SƠ DUYỆT DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2012

Phân công coi thi HK II năm học 2011-2012

Thông báo về việc các em học sinh được chọn khảo sát PiSa

Thời khóa biểu nghề tin học áp dụng từ ngày 14/05/2012

Thời khóa biểu nghề tin học áp dụng từ ngày 14/05/2012

Mẫu báo cáo cuối năm của Giáo viên chủ nhiệm

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP TIN HỌC HÈ

Lịch công tác hè 2011-2012

Bảng điểm tổng kết các lớp năm học 2011-2012

Xem kết quả học tập (năm học 2011-2012)

Danh sách học sinh đạt danh hiệu( HS Giỏi, HS Khá) năm học 2011-2012

Thầy và trò trường THPT Trần Văn Bảy tổng kết năm học 2011-2012

Kế hoạch thanh tra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2012

Sơ lược thành tích của đơn vị năm 2011-2012

Xem SBD, phòng thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012

Thời khóa biểu ôn thi đại học, tuyển sinh vào lớp 10

Trường THPT Trần Văn Bảy tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh

Đề thi - đáp án các môn tốt nghiệp THPT 2012

Thông báo V/v nhận giấy báo dự thi đại học, cao đẳng 2012

Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2012

2 học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi TN THPT trường Trần Văn Bảy

Tra cứu phòng thi, SBD kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Danh sách giám thị - giám khảo ( Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Hội đồng coi thi: Trường THPT Trần Văn Bảy, khóa thi : 25/06/2012)

Kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Trần Văn Bảy

Thông báo nhận đơn chấm phúc khảo kỳ tuyển sinh vào lớp 10

Kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh 10(2012-2013)

Thông báo về việc tổ chức ôn tập và thi tuyển sinh lớp 10 – lần 2

Danh sách giám thị-giám khảo kỳ thi nghề tin học ( khóa ngày 17/07/2012)

Tra cứu phòng thi, sbd nghề tin học (17/07/2012)

Thông báo (V/v phát tiền hỗ trợ chi phí học tập năm học 2010 - 2011 và năm học 2011 - 2012)

Thông báo về việc tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2012

Thông báo khẩn(V/v họp ban thi đua )

Thông báo( V/v họp hội đồng đầu năm 2012-2012

Thời khóa biểu chính khoá thay đổi (áp dụng từ ngày 15/04/2013)

Đã có danh sách lớp K12( năm học 2012-2013)

Lịch tập trung khối 11- khối 10

Thời khóa biểu tin học K12(áp dụng 06/08/2012)

Danh sách học sinh trường Trần Văn Bảy đỗ NV1 vào trường Đại học năm 2012

Danh sách lớp các khối (năm hoc 2012-2013)

Phân công chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2012-2013

Thông báo các học sinh giỏi toàn cấp về nhận bằng khen và học bổng

Trường THPT Trần Văn Bảy khai giảng năm học mới (2012-2013)

Thông báo ( V/v đại hội phụ huynh học sinh )

Kết quả thi nghề tin học văn phòng khóa ngày 17-07-2012

Thông báo họp ban thi đua trường

Thông báo đại hội CN-VC

Thông báo dự họp triển khai quyết định nhân sự BGH

Thông báo ( V/v học tập các chuyên đề về đạo đức Bác Hồ )

Thông báo các học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của trường

Thông báo triển khai mô hình 3 không

Thông báo nhập nhập thông tin vào File chủ nhiệm

Kế hoạch tập huấn e-Learning

Hội thi thiết kế đồ dùng dạy học năm học 2012-2013

Gửi Thầy(cô) trường THPT Trần Văn Bảy

Lịch thi HK I khối 12 năm học 2012-2013

Phân công giám thị coi thi khối 12

Tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thông báo khẩn! lễ trao học bổng “ Thắp sáng niềm tin”

File nhập điểm cá nhân năm học 2012-2013

File hỗ trợ nhập điểm cá nhân

MỘT TIẾT SINH HOẠT ĐẶC BIỆT

Lịch thi HKI khối 10 khối 11 năm học 2012-2013

Phân công coi thi HKI (khối 10-khối 11 )

File điểm tổng kết HKI- khối 12 ( 2012-2013)

Thông báo : thống kê hs của trường Trần Văn Bảy đã tốt nghiệp đại học mà chưa có việc làm

File điểm tổng kết HKI - Khối 10, khối 11, khối 12 ( năm học 2012-2013)

Thông báo điều chỉnh lịch họp hội đồng đầu HKII

Bảng điểm tổng hợp HKI năm học 2012-2013

Bảng điểm tổng hợp HKI năm học 2012-2013

THƯ NGỎ “Giai điệu tuổi hồng - lần III” – Gây quỹ vì học sinh nghèo vượt khó học tốt.

Danh sách học sinh giỏi - học sinh khá HKI(2012-2013)

Phân công hướng dẫn thực tập sư phạm năm 2013

Phân công hướng dẫn thực tập sư phạm năm 2013

LỊCH THI NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG KHÓA NGÀY 24/02/2013

Thời khóa biểu tin học các khối thay đổi (áp dụng từ ngày 04/03/2013)

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp THPT Năm học 2011 - 2012

LỊCH THI HỌC KÌ II - KHỐI 12(Năm học 2012-2013)

Phân công giám thị coi thi HKII - khối 12( năm học 2012-2013)

File nhập điểm HKII (năm học 2012-2013)

LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI CẤP THPT (2012-2013)

Danh sách phân công coi thi khảo sát chất lượng cuối cấp THPT

Phân công giám thị coi thi nghề tin học văn phòng khóa ngày (17-07-2013)

Thông báo về việc hợp đồng làm việc có điều chỉnh mới( đối với GVCNV)

Thông báo về việc thực hiện đồng phục học sinh năm học 2013-2014

Tra cứu phòng thi nghề 17/07/2013

Thông báo học chính trị hè 2013

Thông báo họp BCH Đảng Ủy - họp toàn Đảng bộ

Tra cứu danh sách lớp năm học 2013-2014

Thông báo (V/v đăng kết quả trúng tuyển ĐH-CĐ năm 2013 ) lên website trường

Thời khóa biểu chính khóa thay đổi (áp dụng từ ngày 21/10/2013)

Thông báo (V/v phát tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh huyện Thạnh Trị )

Danh sách học sinh trường đỗ đại học-cao đẳng tại Cần Thơ

Thông tư 58 về đánh giá và xếp loại học sinh

FILE THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CUỐI CẤP THPT NĂM 2013

File điểm tổng kết học kỳ 2 khối 12 ( 2012-2013)

File điểm tổng kết cả năm khối 12 (2012-2013)

Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh

LỊCH THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ KHỐI 11 (2012-2013)

Lịch công tác hè (2012-2013)

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 ( năm học 2013-2014)

Hướng dẫn nhập File điểm HKII ( khối 10-khối 11 ) và qui đinh nộp File

Những qui định hồ sơ, biểu mẫu khen thưởng

File điểm tổng kết khối 10-11(2012-2013)

Thời khóa biểu nghề tin học (áp dụng từ ngày 21/05/2013)

File điểm HKII khối 10-11(2012-2013)

Thời khóa biểu ôn thi lại K10-K11 + phòng học

Sơ lược thành tích đơn vị 2012-2013

Tra cứu số báo danh, phòng thi tốt nghiệp THPT khóa ngày 02/6/2013

Trường THPT Trần Văn Bảy tổng kết năm học ( 2012-2013)

Kết quả thi xếp lớp khối A-B ( khối 11- khối 12)

Lịch luyện thi đại học

Danh sách giáo viên và học sinh hiến máu nhân đạo ngày 22/04/2013 được nhận tiền bồi dưỡng từ huyện hội

Thông báo nhận thẻ dự thi đại học

Kết quả thi lại khối 10-khối 11(2013)

Tra cứu KQ thi tốt nghiệp THPT 2013

Thông báo nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Danh sách giám thị, giám khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học (2013-2014)

Những qui định hồ sơ, biểu mẫu khen thưởng

Thông báo nhận thẻ dự thi tuyển sinh vào lớp 10

Thông báo về việc tổ chức thi lại lần 2 cho học sinh khối 10 và khối 11

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 (2013-2014)

Thông báo miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập năm 2013-2014

Thông báo phát phiếu điểm thi đại học-cao đẳng 2013

Thông báo học sinh giỏi toàn cấp về nhận giấy khen của UBND Huyên ngày khai giảng (05/09/2013)

Về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 27/2013/TT​LT-BGDĐT-B​TC ngày 16/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

Thông báo về việc nhập thông tin lớp chủ nhiệm

Trường THPT Trần Văn Bảy khai giảng năm học mới ( 2013-2014)

Viettel thông báo nội dung hỗ trợ cho các thí sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng năm 2013

Mẫu danh sách học thêm

Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2013

Mẫu biên bản kiểm tra nội bộ

Phần mềm soạn giáo án e-Learning Adobe Presenter 7

Lịch công tác cuối học kì I (năm học 2013-2014)có hiệu chỉnh

Tài liệu thi giáo viên giỏi tỉnh

File nhập điểm cá nhân HKI 2013-2014

Hội thi tiếng hát giáo viên 2013-2014

Lịch thi HKI khối 12

Trường THPT Trần Văn Bảy - với ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Phân công giám thị coi HKI khối 12 (2013-2014)

LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢY

Thời khóa biểu chính khóa thay đổi (áp dụng từ ngày 07/04/2014)

Lịch thi HKI khối 10, khối 11 (NH 2013-2014)

Danh sách GV coi thi HKI (khối 1- khối 11) 2013-2014

File điểm tổng kết HKI khối 12 năm học (2013-2014)

File điểm tổng kết HKI (Khối 10-khối 11)

DANH SÁCH QUYÊN GÓP QUỸ VÌ HỌC SINH NGHÈO

DANH SÁCH QUYÊN GÓP QUỸ VÌ HỌC SINH NGHÈO

Thông báo V/v phát bằng tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013

Kế hoạch thực tập sư phạm 2014

Kết quả thi nghề tin học văn phòng khóa ngày 17/07/2013

HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH KHỐI 12

HỘI TRẠI “MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN

HỘI TRẠI “MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN

Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM 2014

Thông báo: Về việc học sinh khối 12 đăng ký môn thi tốt nghiệp THPT 2013-2014

Trường THPT Trần Văn Bảy tham gia hội thi tiếng hát giáo viên lần thứ XI năm 2014

Thông báo: về việc đăng ký thuyên chuyển trường

File nhập điểm HKII - Khối 12 (2013-2014)

Phân công giám thị coi thi HKII khối 12

Công đoàn trường tổ chức kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

ĐÊM VĂN NGHỆ “TUYÊN TRUYỀN CA KHÚC CÁCH MẠNG” DO ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢY TỔ CHỨC

Tổng kết HL khối 12

File nhập điểm HKII khối 10-khối 11

THÔNG BÁO

Phân công coi thi thử K12 và coi thi HKII khối 10- khối 11

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp nâng cao 2014

Lịch công tác cuối năm ( Hiệu chỉnh )

File đăng ký môn học tự chọn khối 11

File điểm tổng kết HKII (Khối 10-khối 11)

Thông báo: thay đổi '''' Lịch tổng kết năm học 2013-2014''''

Thông báo GVCN các lớp nhận tập và giấy khen phát thưởng cho hs có ĐTB từ 6.5->7.4

Cấu trúc viết SKKN (Tham khảo)

Thời khóa biểu nghề tin học áp dụng từ ngày 19/05/2014( Có điều chỉnh)

Về việc đôn đốc thực hiện cuộc vận động tặng, mua sách giáo khoa cũ năm 2014

Văn bản nghiệp vụ thi tốt nghiệp THPT 2014

Thông báo về việc phát tiền hỗ trợ chi phí học tập năm học 2013-2014

CHUNG LÒNG HƯỚNG VỀ HOÀNG SA TRONG BUỔI TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013 – 2014 VÀ LỄ TRI ÂN TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 12 TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢY

Hướng dẫn, đáp án ôn thi tốt nghiệp môn sinh(Thầy Nguyễn Quí Nguyễn)

Thời khóa biểu luyện thi đại học - cao đẳng khóa 06/6/2014( khóa ngày 06/06/2014)

Các quy định, biểu mẫu thi đua 2014 (LĐTT, CSTĐCS, CSTĐT, Bằng khen Tỉnh...)

Thông báo :(v/v Đăng ki bằng khen thủ tướng )

Thông báo họp ban thi đua (thay đổi)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN - CÔNG NHÂN VIÊN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Thống kê cán bộ, viên chức đã và đang học sau đại học

Đăng ký quy hoạch học cao học

Thông báo ( V/v học hè 2014)

Lịch phát giấy dự thi đại học

Lịch nộp bổ sung hồ sơ tuyển sinh lớp 10

Tra cứu điểm thi TNTHPT 2014

Thông báo: (V/v Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời)

Tra cứu phòng thi, sbd(tuyển sinh vào lớp 10) năm học 2014-2015

Danh sách giám thị - giám khảo( tuyển sinh vào lớp 10 NH: 2014-2015) điều chỉnh

Đăng ký nhu cầu nhà ở xã hội để phục vụ công tác lập Đề án Phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

Thông báo: v/v cấp học bổng Lương Đình Của

Tra cứu kết quả tuyển sinh 10 (NH 2014-2015)

Thời khóa biểu ôn thi lại khối 10, khối 11

THÔNG BÁO: (V/V BÁN ĐỒNG PHỤC CHO HỌC SINH )

Danh sách giáo viên coi thi nghề tin học văn phòng ( khóa ngày 17/07/2014)

Danh sách giáo viên coi thi lại khối 10, khối 11

Danh sách GV-CNV học chính trị hè 2014

Tra cứu SBD, phòng thi nghề tin học văn phòng(khóa thi 17/07/2014)

Danh sách HS thi lại

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI
1 Trần Nguyễn Minh Lộc 9.4 10A1
2 Huỳnh Thanh Đạt 9.3 11A1
3 Trần Trương Thái Khang 9.3 10A1
4 Ngô Thị Kiều Tiên 9.1 12A1
5 Lê Thị Kiều Oanh 9.1 11A3
6 Phan Ngọc Tuyền 8.9 12A1
7 Lê Thị Hồng Thanh 8.9 11A1
8 Trần Mộng Nghi 8.9 10A3
9 Đặng Thị Khả Ái 8.8 12A1
10 Dương Ngọc Như Ý 8.8 12A1
11 Đào Nguyên Khuyếch 8.8 11A1
12 Nguyễn Thị Mai Duyên 8.9 10A1
13 Thái Trần Nguyệt Anh 8.7 12A1
14 Trần Khả Tú 8.7 12A1
15 Hào Thị Thảo Ngân 8.7 12A2
16 Dương Thị Cẩm Yên 8.7 12A12
17 Lê Thị Diễm Ngọc 8.7 11A1
18 Đặng Thị Phương Thảo 8.8 10A1
19 Phùng Thị Bích Triệu 8.7 10A1
20 Dương Tấn Bình 8.6 12A11
21 Nguyễn Quốc Truyện 8.6 11A1
22 Đỗ Thị Mỹ Hân 8.6 11A3
23 Thái Hồng Ngọc 8.6 11A3
24 Danh Bảo Ngọc 8.7 10A1
25 Lâm Minh Diếp 8.6 10A3
26 Nguyễn Kim Vàng 8.6 10A5
27 Võ Ngọc Bảo Châu 8.6 10A11
28 Cao Thạch Phương Trinh 8.6 10A13
29 Phạm Thị Cẩm Linh 8.5 12A1
30 Nguyễn Anh Quyền 8.5 12A11
31 Nguyễn Thị Kim Huyền 8.5 11A1
32 Huỳnh Vũ Phương 8.5 11A1
33 Nguyễn Ngọc Trâm 8.5 11A1
34 Trần Trúc Mai 8.5 11A8
35 Nguyễn Thị Kim Yến 8.5 10A1
36 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 8.5 10A3
37 Tô Cẩm Thu 8.4 12A1
38 Tô Võ Trường Thanh 8.4 12A12
39 Trương Ái Nhân 8.4 12A16
40 Lâm Nhật Thu 8.4 12A16
41 Sơn Thị Bích Trân 8.4 12A16
42 Võ Phương Tuyền 8.4 12A16
43 Ngô Quang Minh Nhựt 8.4 11A1
44 Lai Ngọc Châu 8.4 10A1
45 Trương Trung Hiếu 8.3 10A1
46 Nguyễn Thị Thùy Oanh 8.5 10A1
47 Nguyễn Ngọc Phương Trang 8.4 10A1
48 Nguyễn Văn Khánh 8.4 10A11
49 Thái Quốc Đông 8.3 12A1
50 Đào Khương Bình 8.3 12A11
51 Phạm Thị Mỹ Linh 8.3 12A11
52 Võ Thị Cẩm Ly 8.3 12A16
53 Tạ Phương Thịnh 8.3 12A16
54 Huỳnh Thị Ngọc Giàu 8.3 11A3
55 Lê Ánh Nương 8.3 11A3
56 Trần Thị Hồng Lụa 8.3 11A5
57 Tô Tú Trân 8.2 12A1
58 Trần Thanh Qui 8.2 12A2
59 Trần Thị Thùy 8.2 12A12
60 Lê Thanh Sang 8.2 12A15
61 Nguyễn Quốc Khởi 8.2 11A1
62 Đinh Ngọc Trúc Linh 8.2 11A1
63 Lâm Thanh Vũ 8.2 11A1
64 Lê Thị Yến 8.2 11A1
65 Trần Khánh Băng 8.2 11A3
66 Lý Bảo Tuyền 8.2 11A4
67 Nguyễn Hoàng Khang 8.2 11A7
68 Võ Thanh Bình 8.2 10A1
69 Võ Hoàng Tuấn Khoa 8.2 10A1
70 Đặng Thanh Ngân 8.2 10A11
71 Võ Thị Ngọc Huyền 8.1 12A1
72 Võ Thị Tú Trinh 8.1 12A5
73 Trần Thị Cẩm Nha 8.1 12A11
74 Ngô Huỳnh Thu Uyên 8.1 12A12
75 Trần Thị Tú Trinh 8.1 12A16
76 Trịnh Phú Quý 8.1 11A5
77 Hứa Việt Thành 8.1 10A6
78 Trương Thị Mỹ Á 8.1 10A8
79 Trần Lâm Ngọc Hà 8.0 12A1
80 Nguyễn Hoàng Hoa Anh 8.0 12A3
81 Nguyễn Văn Hoàng 8.0 12A3
82 Võ Văn Tài 8.0 12A15
83 Hứa Kim Hương 8.0 12A16
84 Di Chí Tâm 8.0 11A3
85 Nguyễn Thanh Thảo 8.0 11A6
86 Võ Hoàng Tuyết Băng 8.1 10A1
87 Đàm Dương Nguyện 8.0 10A7
88 Quách Nhật My 8.0 10A11
DANH SÁCH HỌC SINH KHÁ
1 Trần Diệu Ái 8.7 12A1
2 Nguyễn Phước Lành 8.7 12A1
3 Nguyễn Đoàn Vĩ Khang 8.7 10A1
4 Hứa Ngọc Thanh Thảo 8.6 12A1
5 Quách Thị Huyền Linh 8.6 10A3
6 Lâm Thị Ngọc Ái 8.4 12A11
7 Tiền Khánh Huy 8.4 11A1
8 Quách Tú Nguyệt 8.3 12A2
9 Nguyễn Ngọc Kiều Hân 8.3 11A1
10 Nguyễn Minh Dương 8.3 11A3
11 Huỳnh Thị Hồng Y 8.3 10A11
12 Dương Văn Nửa 8.3 10A3
13 Trần Thảo Trang 8.3 10A3
14 Phương Hoàng Khởi 8.3 10A4
15 Nguyễn Thanh Ngân 8.2 12A1
16 Nguyễn Thiên Hương 8.2 12A2
17 Quách Như Quỳnh 8.2 12A2
18 Danh Quyền 8.2 12A11
19 Hoa Thị Huyền My 8.2 12A12
20 Nguyễn Thị Cẩm Trinh 8.2 12A12
21 Võ Thảo Vân 8.2 11A3
22 Tạ Ngọc Đào 8.2 11A5
23 Lý Nguyễn Hữu Lộc 8.2 10A1
24 Trần Lâm Huyền Trân 8.2 10A1
25 Dương Thành Đạt 8.2 10A11
26 Lâm Ngọc Trâm 8.2 10A11
27 Nguyễn Thanh Hậu 8.2 10A15
28 Tăng Thượng Triều 8.2 10A15
29 Nguyễn Thị Kiều Mai 8.2 10A3
30 Ngô Việt Thắng 8.1 12A1
31 Lương Hoa Ninh 8.1 12A2
32 Đặng Triệu Thục Vy 8.1 12A2
33 Trần Thị Ngà 8.1 12A11
34 Lê Thị Yến Nhi 8.1 12A11
35 Võ Thị Tuyết Giang 8.1 12A12
36 Huỳnh Thị Minh Châu 8.1 11A1
37 Lê Thị Thập 8.1 11A1
38 Ngô Cẩm Loan 8.1 11A4
39 Trần Đình Đình 8.1 11A6
40 Lưu Tiểu Các 8.1 10A1
41 Nguyễn Nhật Hoàng Tường 8.2 10A1
42 Nguyễn Hữu Huy 8.1 10A11
43 Nguyễn Tấn Phát 8.1 10A11
44 Trương Ngọc Hân 8.1 10A8
45 Diệp Mộng Ái 8.0 12A1
46 Phạm Thị Diễm My 8.0 12A1
47 Trần Thu Ngân 8.0 12A2
48 Trần Hồng Ngọc 8.0 12A12
49 Bùi Thị Anh Thư 8.0 12A15
50 Phạm Thị Ngọc Hân 8.0 11A1
51 Nguyễn Trung Hậu 8.0 11A1
52 Tô Hồng Nghi 8.0 11A3
53 Phạm Văn Ngoan 8.0 11A3
54 Trần Ngọc Tâm 8.0 11A3
55 Lê Minh Thuận 8.0 10A2
56 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 8.0 10A3
57 Đào Ngọc Đại 8.0 10A6
58 Ngô Huỳnh Ngọc Trâm 7.9 12A2
59 Phan Thị Kiều Thu 7.9 12A3
60 Thạch Minh Trí 7.9 12A3
61 Dương Thị Bé Duyên 7.9 12A4
62 Lâm Thị Kiều Diễm 7.9 12A11
63 Kha Thị Hồng Thắm 7.9 12A12
64 Phan Triệu Thành Công 7.9 12A16
65 Nguyễn Hoàng Anh Nga 7.9 12A16
66 Phạm Đông Hồ 7.9 11A1
67 Châu Minh Luân 7.9 11A1
68 Quách Thị Mỹ Lan 7.9 11A2
69 Phạm Thị Ngọc Hân 8.0 11A3
70 Tô Hồng Ngân 7.9 11A3
71 Phạm Kim Ngân 7.9 11A3
72 Bành Hồng Nhung 7.9 11A3
73 Tiêu Hoàng Oanh 7.9 11A3
74 Nguyễn Hoàng Triệu 7.9 11A3
75 Đoàn Thị Huế Trân 7.9 11A4
76 Trịnh Minh Phương 7.9 11A7
77 Nguyễn Hồng Đặng 8.0 10A1
78 Đặng Hùng Thịnh 8.0 10A1
79 Trần Văn Khiêm 7.9 10A10
80 Phan Quốc Hưng 7.9 10A11
81 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 7.9 10A11
82 Nguyễn Đức Duy 7.9 10A14
83 Nguyễn Huỳnh 7.9 10A3
84 Hà Thị Bích Ngân 7.9 10A3
85 Đỗ Thị Như Quỳnh 7.9 10A3
86 Lê Thị Oanh Kiều 7.9 10A5
87 Trần Hiểu Băng 7.8 12A1
88 Lê Thảo Linh 7.8 12A2
89 Võ Thị Kim Tho 7.8 12A3
90 Nguyễn Thị Mỹ Vân 7.8 12A3
91 Lâm Thị Thúy Liểu 7.8 12A11
92 Nguyễn Thị Thùy Linh 7.8 12A11
93 Võ Thiện Nhân 7.8 12A11
94 Phạm Huỳnh Như 7.8 12A11
95 Huỳnh Kim Sa 7.8 12A11
96 Lương Thị Mỹ Linh 7.8 12A12
97 Phạm Thị Cẩm Huệ 7.8 12A15
98 Thái Yến Linh 7.8 12A15
99 Lâm Kim Tiền 7.8 12A16
100 Trần Diễm My 7.8 11A1
101 Khưu Linh Nhi 7.8 11A1
102 Nguyễn Thị Ngọc Tiền 7.8 11A10
103 Dương Quốc Bảo 7.8 11A3
104 Nguyễn Trung Kiên 7.8 11A3
105 Trương Thị Như 7.8 11A3
106 Phan Thị Anh Thư 7.8 11A3
107 Nguyễn Ngọc Trang 7.8 11A3
108 Triệu Thị Mỹ Hiền 7.8 11A5
109 Dương Thị Ngọc Tuyền 7.8 11A5
110 Võ Minh Tiến 7.8 10A1
111 Trần Lâm Mỹ Duyên 7.8 10A11
112 Lê Thành Phát 7.8 10A11
113 Trần Thị Anh Thư 7.8 10A15
114 Huỳnh Trần Yến Nhi 7.8 10A2
115 Mã Ngọc Loan Anh 7.8 10A3
116 Nguyễn Phúc Tài 7.8 10A3
117 Lâm Phương Thảo 7.8 10A3
118 Nguyễn Lê Đức Anh 7.7 12A1
119 Lư Quyền Trân 7.7 12A1
120 Đặng Minh Vương 7.7 12A1
121 Nguyễn Thùy Dương 7.7 12A2
122 Nguyễn Thị Tú Mai 7.7 12A2
123 Lê Hàm My 7.7 12A2
124 Nguyễn Thị Bích Thủy 7.7 12A2
125 Võ Thị Kiều Trang 7.7 12A2
126 Ngô Thị Thanh Trúc 7.7 12A3
127 Đoàn Như Ý 7.7 12A12
128 Thái Võ Bảo Hân 7.7 12A13
129 Lý Thị Hồng Ái 7.7 12A15
130 Lê Minh Phú 7.7 12A15
131 Mã Thị Yến Linh 7.7 12A16
132 Bùi Thảo My 7.7 12A16
133 Lê Thủy Ngân 7.7 12A16
134 Từ Tuấn Kiệt 7.7 11A1
135 Nguyễn Thị Diễm Đa 7.7 11A2
136 Nguyễn Thị Bé Ngoan 7.7 11A4
137 Lê Ngọc Anh Thư 7.7 11A4
138 Phùng Gia Hạo 7.7 11A5
139 Nguyễn Gia Lăng 7.7 11A9
140 Trương Quốc Thịnh 7.7 10A11
141 Trần Huỳnh Trúc Y 7.7 10A11
142 Phạm Thanh Hoài 7.7 10A12
143 Nguyễn Bình Trân 7.7 10A2
144 Quách Thúy Loan 7.7 10A3
145 Lâm Thị Hoài Trang 7.7 10A4
146 Trần Thị Mỹ Nhân 7.7 10A8
147 Nguyễn Lê Thiện Anh 7.6 12A1
148 Thạch Trương Phương Nhi 7.6 12A1
149 Nguyễn Thị Cẩm Như 7.6 12A6
150 Từ Thị Kim Anh 7.6 12A11
151 Nguyễn Thị Diễm 7.6 12A11
152 Trần Hớn Tài 7.6 12A11
153 Trần Kim Trang 7.6 12A11
154 Quách Chí Linh 7.6 12A12
155 Nguyễn Kim Oanh 7.6 12A12
156 Đặng Thị Như Ý 7.6 12A12
157 Tô Thị Yến 7.6 12A12
158 Nguyễn Tuyết Nghi 7.6 12A15
159 Hà Thị Thúy Oanh 7.6 12A16
160 Thái Chí Phong 7.6 11A1
161 Phạm Quang Thoại 7.6 11A10
162 Dư Thị Thùy Linh 7.6 11A2
163 Nguyễn Thị Ngọc Như 7.6 11A2
164 Lý Lâm Thuyền Ngọc 7.6 11A3
165 Nguyễn Văn Thức 7.6 11A3
166 Trương Thị Minh Xuân 7.6 11A4
167 Trịnh Hồng Nhật Nguyên 7.6 11A7
168 Nguyễn Hoàng Kỳ Anh 7.6 10A1
169 Nguyễn Anh Hào 7.7 10A1
170 Diệp Long Hồ 7.7 10A1
171 Nguyễn Thị Quốc Bảo 7.6 10A11
172 Nguyễn Ngọc Hân 7.6 10A11
173 Nguyễn Tâm Như 7.6 10A11
174 Lê Thị Như Yến 7.6 10A12
175 Trương Thị Mỹ Linh 7.6 10A15
176 Nguyễn Mạnh Quốc 7.6 10A2
177 Nguyễn Kim Xuân 7.6 10A2
178 Dư Thị Mai Anh 7.6 10A3
179 Nguyễn Thị Kiều Anh 7.6 10A5
180 Mai Ngọc Huyền 7.6 10A5
181 Ong Thị Nía 7.6 10A6
182 Lâm Thị Ý 7.6 10A6
183 Phạm Hoàng Anh 7.5 12A1
184 Lư Xuân Như 7.5 12A1
185 Hồng Thị Bích Thuận 7.5 12A1
186 Thái Nhật Cường 7.5 12A2
187 Phạm Hưng Thịnh 7.5 12A2
188 Nguyễn Minh Đằng 7.5 12A4
189 Tiêu Thị Hồng Như 7.5 12A11
190 Dương Thành Đại 7.5 12A12
191 Mai Mỹ Huyền 7.5 12A12
192 Trần Huỳnh Lê Trung 7.5 12A12
193 Nguyễn Hoàng Khánh 7.5 12A13
194 Trần Quang Điền 7.5 12A15
195 Huỳnh Thị Chúc Mai 7.5 12A15
196 Nguyễn Thị Thúy Quyên 7.5 12A15
197 Lê Thị Mỹ Trinh 7.5 12A15
198 Nguyễn Thị Hồng Mãi 7.5 11A2
199 Trần Hoài Thanh 7.5 11A2
200 Lâm Thị Ngọc Nhẫn 7.5 11A3
201 Quách Ngọc Mỹ 7.5 11A7
202 Lâm Thị Kim Ngân 7.5 11A7
203 Đặng Ngọc Như Mỹ 7.5 11A8
204 Nguyễn Hồng Bích Ngọc 7.6 10A1
205 Pham Hồng Nhung 7.5 10A1
206 Phạm Thị Tuyết Nghi 7.5 10A10
207 Mai Huỳnh Như Ý 7.5 10A11
208 Dương Huỳnh Ngọc Hiếu 7.5 10A2
209 Nguyễn Thị Hồng Loan 7.5 10A3
210 Dương Văn Mạnh 7.5 10A5
211 Thạch Bé Giào 7.5 10A7
212 Trần Hải Thịnh 7.5 10A9
213 Nguyễn Thị Kim Ngân 7.4 12A2
214 Giang Yến Anh 7.4 12A3
215 Ngô Đại Quí 7.4 12A4
216 Thái Trung Ngọc 7.4 12A11
217 Hà Quang Đại 7.4 12A12
218 Võ Thị Ngọc Giàu 7.4 12A12
219 Lê Thanh Thiện 7.4 12A12
220 Trần Thị Thúy Duy 7.4 12A15
221 Nguyễn Trung Nhân 7.4 12A15
222 Hồng Như Ngọc 7.4 12A16
223 Lâm Thị Hoa Hường 7.4 11A2
224 Nguyễn Thị Trúc Linh 7.4 11A2
225 Trịnh Thị Kim Nhường 7.4 11A2
226 Võ Hồng Cẩm Tiên 7.4 11A2
227 Nguyễn Trần Thúy Vi 7.4 11A2
228 Dư Thị Phương Trinh 7.4 11A3
229 Nguyễn Minh Khang 7.4 11A4
230 Quách Kim Ngân 7.4 11A9
231 Nguyễn Thị Thùy Dương 7.4 10A15
232 Trương Thị Như Ngọc 7.4 10A15
233 Đào Gia Nghi 7.4 10A3
234 Ngô Hoàng Oanh 7.4 10A3
235 Từ Thị Anh Thư 7.4 10A4
236 Lư Tuấn Hiệp 7.4 10A6
237 Nguyễn Mạnh Kỳ 7.3 12A2
238 Trịnh Công Sang 7.3 12A3
239 Phùng Huy Trung 7.3 12A3
240 Lý Quốc Huy 7.3 12A4
241 Huỳnh Thanh Thủy 7.3 12A5
242 Lê Văn Trí 7.3 12A7
243 Đặng Thái Hải Ngân 7.3 12A11
244 Lâm Thị Thu Trang 7.3 12A11
245 Nguyễn Như Bình 7.3 12A12
246 Võ Ngọc Trân 7.3 12A12
247 Phùng Thị Thu Hương 7.3 12A15
248 Trịnh Thị Thúy Liễu 7.3 12A15
249 Lâm Thị Hiệp 7.3 12A16
250 Nguyễn Thị Hồng Thắm 7.3 11A2
251 Võ Thị Thúy Ái 7.3 11A3
252 Trần Minh Thuận 7.3 11A3
253 Quách Thị Ngọc Trâm 7.3 11A3
254 Thạch Thị Phượng 7.3 11A5
255 Dương Thị Kiều Diễm 7.3 11A8
256 Trần Võ Gia Khang 7.4 10A1
257 Đỗ Thị Tố Quyên 7.3 10A10
258 Lê Đặng Hoàng Huy 7.3 10A11
259 Nguyễn Chí Linh 7.3 10A11
260 Dương Thị Thảo My 7.3 10A11
261 Trần Thị Hón 7.3 10A14
262 Tô Minh Lực 7.3 10A3
263 Trần Thanh Nghiêm 7.3 10A3
264 Trần Thị Ái Liên 7.3 10A4
265 Dương Thị Mỹ Hạnh 7.3 10A6
266 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 7.3 10A7
267 Lê Quang Trường 7.3 10A7
268 Lê Xí Phụng 7.3 10A8
269 Trần Thị Kiều My 7.3 10A9
270 Mã Tú Huê 7.2 12A2
271 Hứa Thị Diệu Hiền 7.2 12A3
272 Nguyễn Tuấn Phát 7.2 12A3
273 Từ Thị Kim Cương 7.2 12A8
274 Lê Quang Trung 7.2 12A9
275 Triệu Thị Hiền 7.2 12A11
276 Mã Nhật Anh 7.2 12A15
277 Võ Thanh Duy 7.2 12A15
278 Thái Thành Tài 7.2 12A15
279 Mã Minh Thâm 7.2 12A15
280 Võ Ngọc Thư 7.2 12A15
281 Nguyễn Thị Thúy Kiều 7.2 12A16
282 Nguyễn Hoàng Mỹ 7.2 12A16
283 Phạm Mỹ Nhung 7.2 12A16
284 Hứa Minh Tuyết 7.2 11A1
285 Trần Huy Phúc 7.2 11A10
286 Võ Thị Hồng Loan 7.2 11A2
287 Lê Hải Phi 7.2 11A2
288 Trần Quốc Bảo 7.2 11A3
289 Sơn Thị Hạnh 7.2 11A6
290 Lý Chí Lập 7.2 11A7
291 Nguyễn Tuyết Mai 7.2 11A8
292 Nguyễn Thị Hà Xuyên 7.2 11A8
293 Phan Thị Tố Quyên 7.2 11A9
294 Hồng Ngọc Thạch 7.2 11A9
295 Lâm Gia Qui 7.2 10A11
296 Hoắc Thùy Duyên 7.2 10A2
297 Trần Vủ Khang 7.2 10A6
298 Nguyễn Kiều Mi 7.2 10A8
299 Nguyễn Thị Lan Chi 7.1 12A2
300 Dư Ngọc Như Ý 7.1 12A3
301 Huỳnh Thị Cẩm Như 7.1 12A11
302 Trần Huỳnh Dưỡng Sinh 7.1 12A11
303 Cao Thúy An 7.1 12A13
304 Lâm Thị Hồng Diễm 7.1 12A13
305 Lâm Ngọc Ngân 7.1 12A13
306 Nguyễn Văn Tình 7.1 12A14
307 Phan Thị Thúy Duy 7.1 12A15
308 Trần Thị Ngọc Trinh 7.1 12A15
309 Giang Quyên Anh 7.1 12A16
310 Nguyễn Thị Ngọc Hân 7.1 12A16
311 Phan Văn Tài 7.1 12A16
312 Võ Thị Anh Thư 7.1 11A2
313 Nguyễn Thạch Thiên Nhi 7.1 11A3
314 Trịnh Hoàng Tuân 7.1 11A3
315 Phạm Thị Kim Xuyến 7.1 11A4
316 Trần Thị Phượng Đào 7.1 11A5
317 Huỳnh Bá Tòng 7.1 11A5
318 Trần Thị Việt Nam 7.1 10A12
319 Mai Nhựt Biên 7.1 10A13
320 Tô Hồng Huổi 7.1 10A3
321 Hồ Tuyết Nhi 7.1 10A3
322 Nguyễn Thị Mỹ Trang 7.1 10A5
323 Trương Thị Ái Nhân 7.1 10A6
324 Phan Thị Phương Thảo 7.1 10A8
325 Bùi Châu Bảo 7.1 10A9
326 Lý Hồng Sơn 7.1 10A9
327 Phạm Văn Trường 7.0 12A4
328 Hứa Văn Tuấn Anh 7.0 12A6
329 Danh Thị Trúc Linh 7.0 12A10
330 Danh Chành Thươl 7.0 12A10
331 Nguyễn Ngọc Quỳnh 7.0 12A12
332 Nguyễn Ngọc Huệ 7.0 12A16
333 Đặng Thị Thảo Nguyên 7.0 11A2
334 Tô Dương Thanh 7.0 11A2
335 Lương Thị Thu Thảo 7.0 11A4
336 Trần Thị Diểm Huyền 7.0 11A6
337 Nguyễn Thị Kim Ngân 7.4 11A6
338 Đỗ Hoàng Kiếm 7.0 10A12
339 Thái Trọng Sĩ 7.0 10A12
340 Võ Hoàng Dung 7.0 10A14
341 Quách Văn Lẽn 7.0 10A8
342 Nguyễn Văn Ngoan 6.9 12A3
343 Lâm Thị Tú Anh 6.9 12A4
344 Nguyễn Thị Kim Hiên 6.9 12A4
345 Lê Thị Hồng Nhi 6.9 12A4
346 Tô Lâm Ngọc Thảo 6.9 12A8
347 Nguyễn Thị Như Ý 6.9 12A12
348 Nguyễn Thị Trúc Ly 6.9 12A14
349 Nguyễn Bảo Nghi 6.9 12A15
350 Trần Thị Ngọc 6.9 12A15
351 Lý Thị Bé Quyên 6.9 12A15
352 Hà Thị Thúy Yến 6.9 12A16
353 Lý Ngọc Thùy 6.9 11A2
354 Nguyễn Thạch Song Nhi 6.9 11A5
355 Thái Thị Kim Giàu 6.9 10A12
356 Trần Qui Khôi 6.9 10A13
357 Nguyễn Thị Yến Nhi 6.9 10A2
358 Trần Quốc Văn 6.9 10A5
359 Triệu Lâm Hoàng Phúc 6.9 10A7
360 Phan Thị Hồng Đoan 6.8 12A3
361 Phan Thị Kim Ngân 6.8 12A15
362 Mã Nhật Nam 6.8 11A2
363 Đinh Thị Tú Anh 6.8 11A6
364 Lâm Mỹ Hoa 6.8 11A7
365 Phùng Thị Huyền Trân 6.8 10A12
366 Tô Nguyễn Phương Uyên 6.8 10A12
367 Dương Thanh Toàn 6.8 10A15
368 Nguyễn Trúc Đào 6.8 10A3
369 Trần Thị Kim Ngân 6.8 10A4
370 Phan Thanh Phú 6.8 10A9
371 Nguyễn Thanh Vẹn 6.7 12A7
372 Huỳnh Thị Cẩm Tú 6.7 12A12
373 Thái Thị Kim Trang 6.7 12A13
374 Thạch Khầu 6.7 12A15
375 Đặng Thanh Phước 6.7 11A1
376 Lý Bảo Bảo 6.7 11A3
377 Dương Ngọc Quyền 6.7 11A5
378 Huỳnh Thế Phi 6.7 11A6
379 Lâm Tố Ngọc 6.7 11A7
380 Nguyễn Ngọc Trâm 6.7 11A7
381 Võ Thị Ngọc Bội 6.7 11A8
382 Trần Trung Kiên 6.7 10A14
383 Bành Thị Cẩm Tiên 6.7 10A4
384 Nguyễn Kim Đôi 6.7 10A5
385 Nguyễn Vũ Cẩm Nhung 6.7 10A5
386 Dương Duy Bách 6.7 10A7
387 Thạch Thị Mai Phương 6.7 10A7
388 Nguyễn Thanh Thư 6.7 10A8
389 Nguyễn Thị Hồng Đào 6.6 12A4
390 Huỳnh Vũ Phương 6.6 12A6
391 Võ Thị Huệ Trang 6.6 12A7
392 Mã Kim Ngân 6.6 12A8
393 Lê Huyền Trân 6.6 12A9
394 Phạm Thị Hà 6.6 12A10
395 Lâm Thị Bích Tuyền 6.6 12A10
396 Nguyễn Thị Kiều Nhi 6.6 12A13
397 Trương Văn Khang 6.6 11A10
398 Huỳnh Gia Vĩ 6.6 11A10
399 Lưu Ái Nhân 6.6 11A2
400 Trần Kim Quyên 6.6 11A6
401 Đặng Như Phúc 6.6 11A8
402 Nguyễn Thị Tâm Liên 6.6 10A13
403 Phan Thị Anh Thư 7.8 10A14
404 Nguyễn Việt Anh 6.6 10A9
405 Trần Minh Thiện 6.5 12A13
406 Dương Thanh Trúc 6.5 11A4
407 Nguyễn Thị Anh Thư(a) 6.5 11A8
408 Nguyễn Thị Anh Thư(b) 6.5 11A8
409 Sơn Út Vạn 6.5 11A8
410 Tô Tuấn Em 6.5 10A10
411 Trần Thị Kim Anh 6.5 10A12
412 Nguyễn Như Ngọc 6.5 10A13
413 Sơn Vũ Nghi 6.5 10A5
414 Nguyễn Thị Thanh Ngân 6.5 10A9
 

1        Nguyễn Chí Tâm  12.A14                 27

2        Lê Khả Hân          12.A1                   26

3        Phương Đài Trang         #N/A           25.5

4        Dương Đỗ Trọng  12.A1                   25.25

5        Bùi Thúy Quyên  12.A1                   25

6        Lê Khả Hân          12.A1                   23.75

7        Bành Dương Yến Nhi    12.A2                   23.5

8        Bành Dương Yến Nhi    12.A2                   23.5

9        Vương Thị Ngọc Hân     12.A5                   23.5

10      Võ Ngọc Thiên Nhi        12.A1                   23

11      Vương Thị Ngọc Hân     12.A5                   23

12      Huỳnh Hoài Hân  12.A1                   22.75

13      Thạch Ngọc Thương      12.A9                   22.75

14      Phạm Kim Hội     12.A1                   22.5

15      Bành Dương Yến Nhi    12.A2                   22.25

16      Nguyễn Thị Kim Ngân   12.A12                 22

17      Đỗ Phước Đạt      12.A2                   22

18      Trần Vũ Lâm       12.A2                   22

19      Bùi Thúy Quyên  12.A1                   21.25

20      Dương Đỗ Trọng  12.A1                   21.25

21      Nguyễn Văn Mến 12.A1                   21.25

22      Trần Thanh Phong         12.A2                   21.25

23      Quách Thùy Dung         12.A6                   21.25

24      Trần Chí Lĩnh      12.A2                   21

25      Nguyễn Thị Yến   12.A2                   21

26      Võ Ngọc Thiên Nhi        12.A1                   20.75

27      Đặng Thảo Nguyên        12.A2                   20.75

28      Sơn Thị Tuyết Mai        12.A2                   20.5

29      Lê Hồng Cúc        12.A1                   20.25

30      Phan Thành Sang 12.A2                   20.25

31      Lưu Chí Linh        12.A1                   20

32      Quách Thanh Cường      12.A2                   20

33      Ngụy Lê Uyển Mi 12.A1                   19.75

34      Phạm Lưu Đức Hòa       12.A1                   19.75

35      Quách Thanh Cường      12.A2                   19.5

36      Quách Thị Thu Thảo     12.A8                   19.5

37      Trần Thị Thanh Ngân    12.A2                   19.25

38      Trần Huỳnh Như  12.A1                   19

39      Nguyễn Hoàng Vi 12.A2                   19

40      Trần Tấn Lợi        12.A2                   19

41      Trần Khánh Băng 12.A2                   19

42      Phạm Ngọc Thảo 12.A7                   19

43      Ngụy Lê Uyển Mi 12.A1                   18.75

44      Mã Trung Lê Tuấn         12.A1                   18.75

45      Trần Thị Thanh Ngân    12.A2                   18.75

46      Phan Thành Sang 12.A2                   18.75

47      Dương Bích Tuyền         12.A5                   18.75

48      Trần Thanh Tùng 12.A6                   18.75

49      Nguyễn Minh Chuyền    12.A7                   18.75

50      Nguyễn Hải Khánh        12.A1                   18.5

51      Lưu Chí Linh        12.A1                   18.5

52      Hoa Nhật Tuấn    12.A1                   18.5

53      Huỳnh Anh Quý  12.A7                   18.5

54      Nguyễn Hoàng Vi 12.A2                   18.25

55      Lê Giang     12.A4                   18.25

56      Lâm Hoàng Phượng Mai         12.A1                   18

57      Huỳnh Ngọc Thanh Thùy       12.A13                 18

58      Huỳnh Ngọc Thanh Thùy       12.A13                 18

59      Nguyễn Thị Hồng Lẹ     12.A2                   18

60      Nguyễn Hữu Lộc  12.A8                   18

61      Nguyễn Hải Khánh        12.A1                   17.75

62      Huỳnh Hoài Hân  12.A1                   17.75

63      Tạ Khánh Long    12.A2                   17.75

64      Trần Vũ Lâm       12.A2                   17.5

65      Trần Kim Dịu       12.A14                 17.25

66      Sơn Thị Tuyết Mai        12.A2                   17.25

67      Nguyễn Thị Mộng Kha  12.A7                   17.25

68      Trần Lâm Thúy Vy        12.A2                   17

69      Đỗ Hoàng Giãng  12.A2                   17

70      Tô Thị Mộng Cầm         12.A8                   17

71      Lâm Hoàng Phượng Mai         12.A1                   16.75

72      Trần Văn Hậu      12.A14                 16.5

73      Nguyễn Thanh Trúc       12.A2                   16.5

74      Trương Minh Tiến         12.A5                   16.5

75      Trương Minh Tiến         12.A5                   16.5

76      Huỳnh Anh Quý  12.A7                   16.5

77      Hoa Nhật Tuấn    12.A1                   16.25

78      Nguyễn Văn Nâu 12.A1                   16.25

79      Nguyễn Văn nâu  12.A1                   16.25

80      Trần Tấn Lợi        12.A2                   16.25

81      Nguyễn Thanh Trúc       12.A2                   16.25

82      Trần Hoài Hận     12.A3                   16.25

83      Tô Thị Mộng Cầm         12.A8                   16.25

84      Huỳnh Văn Phục  #N/A           16.25

85      Thạch Ngọc Hiển 12.A1                   16

86      Nguyễn Hoàng Ân         12.A1                   16

87      Thạch Ngọc hiển  12.A1                   16

88      Lê Thị Thùy Như 12.A5                   16

89      Nguyễn Hoàng Ân         12.A1                   15.75

90      Tạ Khánh Long    12.A2                   15.75

91      Đỗ Anh Nguyên   12.A13                 15.25

92      Nguyễn Hữu Lộc  12.A8                   15.25

93      Tô Hồng Lợi         12.A2                   15

94      Chung Ngọc Huy 12.A3                   15

95      Tô Thị Mộng Cầm         12.A8                   15

96      Phạm Văn Tiển    12.A13                 14.75

97      Trần Đắc Nghĩa    12.A2                   14.75

98      Lê Thị Kiều Dung 12.A3                   14.75

99      Huỳnh Thị Thảo Nguyên        12.A12                 14.5

100    Nguyễn Đông Nam        12.A4                   14.5

101    Nguyễn Ngọc Bích         12.A6                   14.5

102    Lý Thu Thảo        12.A1                   14.25

103    Phạm Văn Tiển    12.A13                 14.25

104    Huỳnh Lý Phương Thư  12.A1                   14

105    Phạm Thị Thu Thảo      12.A3                   14

106    Trịnh Thị Tú Trinh        12.A5                   14

107    Trần Thị Diễm Hương   12.A14                 13.75

108    Trần Ngọc Minh Thảo   12.A2                   13.75

109    Hứa Trung Nhân  12.A2                   13.75

110    Lê Thị Kiều Dung 12.A3                   13.75

111    Tô Giang Xuân Huệ       12.A5                   13.75

112    Trần Châu Tín     12.A1                   13.5

113    Trần Đức Nhẩn    12.A13                 13.5

114    Trần Đức Nhẩn    12.A13                 13.5

115    Thạch Hữu Phước 12.A4                   13.25

116    Sơn Thị Kim Chi  12.A5                   13.25

117    Thạch Hữu Phước 12.A4                   12.75

118    Lục Tấn Lộc         12.A6                   12.75

119    Lâm Thị Mỹ Hằng         12.A9                   12.75

120    Lâm Cảnh   12.A9                   12.5

121    Sơn Tha      12.A12                 12

122    Nguyễn Minh Thuật      12.A14                 12

123    Lâm Thị Kiều Oanh       12.A5                   12

124    Quách Thanh Hiền         12.A12                 11.75

125    Lâm Cảnh   12.A9                   11.5

126    Thạch Cường        12.A11                 11.25

127    Thạch Thị Trúc Liễu      12.A11                 10.75

128    Quách Thanh Hiền         12.A12                 10.75

129    Nguyễn Thành Lợi         12.A9                   10.75

130    Võ Thị Thùy Dương      12.A9                   10.5

131    Nguyễn Thị Minh Ngọc 12.A13                 8

Webmail

1650 thành viên

Thành viên đăng ký trong tuần

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN VĂN BẢY

Địa chỉ: Ấp 3 - TT Phú Lộc - huyện Thạnh Trị - tỉnh Sóc Trăng | Điện thoại : 0793866313