Trường THPT Trần Văn Bảy
Danh sách những tấm lòng vàng năm học 2013-2014: 1) Phụ huynh em: NGUYỄN ĐOÀN KIM HOÀNG LỚP 12A1 1.000.000 ₫ 2) ANH LIÊM CĂNTIN TRƯỜNG 500.000 ₫ 3) Phụ huynh em:VĨNH HUY LỚP 12A4 500.000 ₫ 4) EM LÊ KHẢ HÂN HS CŨ NĂM HỌC 2012 - 2013 500.000 ₫ 5) Phụ huynh em: PHẠM HOÀNG ANH LỚP 11A1 300.000 ₫ 6) THẦY TRỊNH THÀNH LUẬN GV TRƯỜNG 300.000 ₫ 7) TẬP THỂ LỚP 11A6 300.000 ₫ 8) TẬP THỂ 12A2 210.000 ₫ 9) Phụ huynh em: TRẦN DIỆU ÁI LỚP 11A1 200.000 ₫ 10) Phụ huynh em: THÁI NHẬT CƯỜNG LỚP 11A2 200.000 ₫ 11) Phụ huynh em: NGUYỄN MẠNH KỲ LỚP 11A2 200.000 ₫ 12) Phụ huynh em: NGUYỄN ĐÌNH KHOA LỚP 11A5 200.000 ₫ 13) Phụ huynh em: LÊ THỦY NGÂN LỚP 11A3 200.000 ₫ 14) LÝ LÂM GIA MỸ LỚP 12A1 200.000 ₫ 15) Phụ huynh em: PHAN VĂN TÀI LỚP 11A13 200.000 ₫ 16) Phụ huynh em: TRẦN THỊ MINH LÝ LỚP 12A1 200.000 ₫ 17) Phụ huynh em: THÁI HỒNG NGỌC LỚP 10A3 200.000 ₫ 18) Phụ huynh em:LÂM TỐ NGỌC LỚP 10A2 200.000 ₫ 19) ANH THÁI HOÀNG MẪN VĂN THƯ 200.000 ₫ 20) TẬP THỂ LỚP 10A12 168.000 ₫ 21) TẬP THỂ 12A9 155.000 ₫ 22) TẬP THỂ LỚP 11A13 150000 23) TẬP THỂ LỚP 11A10 150.000 ₫ 24) PHONG BÌ KHÔNG TÊN 197.000 ₫ 25) TẬP THỂ LỚP 10A9 145.000 ₫ 26) TẬP THỂ 12A14 140.000 ₫ 27) TẬP THỂ 12A10 135.000 ₫ 28) TẬP THỂ 12A1 100.500 ₫ 29) Phụ huynh em:THÁI TRƯỜNG QUỐC BẢO LỚP10A1 100.000 ₫ 30) Phụ huynh em: DƯ QUÍ LẬP Lớp 10A1 100.000 ₫ 31) Phụ huynh em:NGUYỄN QUỐC KHỞI Lớp 10A1 100.000 ₫ 32) Phụ huynh em: CHÂU MINH LUÂN LỚP 10A1 100.000 ₫ 33) Phụ huynh em: NGUYỄN THÁI TRÂN LỚP 12A14 100.000 ₫ 34) Phụ huynh em: VÕ PHÚ QUỐC LỚP 12A14 100.000 ₫ 35) Phụ huynh em: LÂM BI LỚP 12A14 100.000 ₫ 36) Phụ huynh em:LƯU ĐẶNG DIỄM TRÂN LỚP 12A1 100.000 ₫ 37) Phụ huynh em:HUỲNH TÔN PHÁT LỚP 12A1 100.000 ₫ 38) Phụ huynh em:TÔ THỊ BÍCH NGÂN LƠP12A5 100.000 ₫ 39) Phụ huynh em: LÊ CÔNG HẬU LƠP12A5 100.000 ₫ 40) Phụ huynh em:TỪ HOÀI VỆ LỚP 12A6 100.000 ₫ 41) Phụ huynh em: THÁI TRẦN NGUYỆT ANH LỚP 11A1 100.000 ₫ 42) Phụ huynh em: ĐÀO KHƯƠNG BÌNH LỚP 11A7 100.000 ₫ 43) Phụ huynh em: PHAN KHANG HÀO LỚP 11A2 100.000 ₫ 44) Phụ huynh em: PHẠM HƯNG THỊNH LỚP 11A2 100.000 ₫ 45) Phụ huynh em: VÕ HOÀNG HUY LỚP 11A2 100.000 ₫ 46) Phụ huynh em: NGUYỄN NGỌC THI LỚP 11A3 100.000 ₫ 47) Phụ huynh em: ÂU THỊ NGỌC DIỄM LỚP 12A14 100.000 ₫ 48) Phụ huynh em: DƯƠNG PHỤNG ANH LỚP 12A14 100.000 ₫ 49) Phụ huynh em: LÝ THỊ BÍCH HÀ LỚP 12A14 100.000 ₫ 50) Phụ huynh em: NGUYỄN TRƯƠNG THẢO NGUYÊN LỚP 12A1 100.000 ₫ 51) Phụ huynh em: ĐÀO THỊ HUỲNH THƯ LỚP 12A7 100.000 ₫ 52) Phụ huynh em: HÀO LỚP 11A9 100.000 ₫ 53) Phụ huynh em: LÂM NHẬT TIẾN LỚP 12A1 100.000 ₫ 54) Phụ huynh em: THÁI QUỐC ĐÔNG LỚP 11A1 100.000 ₫ 55) Phụ huynh em: LƯƠNG HOA NINH LỚP 11A2 100.000 ₫ 56) Phụ huynh em: TRẦN VĂN HIẾU LỚP 10A5 100.000 ₫ 57) Phụ huynh em: NGUYỄN THỊ MỸ THI NHÂN LỚP 10A5 100.000 ₫ 58) Phụ huynh em: TRẦN CHÍ NGUYỆN LỚP 10A13 100.000 ₫ 59) Phụ huynh em: PHẠM HUỲNH NHƯ LỚP 11A11 100.000 ₫ 60) Phụ huynh em: HUỲNH THANH THỦY LỚP 11A13 100.000 ₫ 61) Phụ huynh em:THÁI THÀNH TÀI LỚP 11A13 100.000 ₫ 62) Phụ huynh em: TRỊNH HOÀNG MINH LỚP 11A13 100.000 ₫ 63) Phụ huynh em: DƯƠNG TIẾN NHUẦN LỚP 12A13 100.000 ₫ 64) Phụ huynh em:THÁI KIM PHƯỢNG LỚP 12A13 100.000 ₫ 65) Phụ huynh em: PHAN TƯỜNG DUY LỚP 12A13 100.000 ₫ 66) Phụ huynh em: CHÂU CHÍ THÔNG LỚP 12A13 100.000 ₫ 67) Phụ huynh em: NGUYỄN THỊ NHƯ Ý LỚP 12A1 100.000 ₫ 68) Phụ huynh em: NGUYỄN HOÀNG NHÂN LỚP 12A1 100.000 ₫ 69) Phụ huynh em: LÝ PHÁT ĐẠT LỚP 12A9 100.000 ₫ 70) Phụ huynh em: LÂM NGỌC HÂN LƠP12A9 100.000 ₫ 71) Phụ huynh em: LƯƠNG TRẦN THẢO HẠNH LỚP 12A9 100.000 ₫ 72) Phụ huynh em: CAO MINH NAM LỚP 12A9 100.000 ₫ 73) Phụ huynh em: LÝ MINH ÚI LỚP 12A9 100.000 ₫ 74) Phụ huynh em: VÕ NGỌC TRÂN LỚP 12A9 200.000 ₫ 75) THẦY VÕ THANH LẪM GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 76) Phụ huynh em: CAO THỊ KIM TUYỀN LỚP 10A7 100.000 ₫ 77) Phụ huynh em: NGUYỄN NHỰT THIÊN LỚP 10A7 100.000 ₫ 78) Phụ huynh em: THÁI HOÀNG LÂM LỚP 10A7 100.000 ₫ 79) CÔ TRƯƠNG THỊ THU NGA GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 80) TẬP THỂ LỚP 11A1 100.000 ₫ 81) TẬP THỂ LỚP 11A3 100.000 ₫ 82) TẬP THỂ 12A4 100.000 ₫ 83) TẬP THỂ 12A5 100.000 ₫ 84) TẬP THỂ 12A8 100.000 ₫ 85) TẬP THỂ 12A11 100.000 ₫ 86) Phụ huynh em: VÕ MINH THÀNH LỚP 11A13 100.000 ₫ 87) Phụ huynh em: TRẦN THỊ NGỌC LỚP 11A7 100.000 ₫ 88) Phụ huynh em: NGUYỄN HOÀNG KHANG LỚP 12A4 100.000 ₫ 89) Phụ huynh em: TRẦN THẢO VÂN LỚP 12A4 100.000 ₫ 90) Phụ huynh em: VÕ NGỌC THẢO LỚP 12A4 100.000 ₫ 91) Phụ huynh em: QUÁCH KHẢ VY LỚP 12A4 100.000 ₫ 92) Phụ huynh em: TÔ HỒNG NGÂN LỚP 10A3 100.000 ₫ 93) Phụ huynh em: PHẠM KIM NGÂN LỚP 10A3 100.000 ₫ 94) Phụ huynh em: TÔ HUÊ THỌ LỚP 12A2 100.000 ₫ 95) CÔ NGUYỄN YẾN LINH GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 96) ANH PHẠM DUY VĂN THƯ 100.000 ₫ 97) THẦY NGUYỄN QUÍ ĐẠO GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 98) CÔ TRẦN THÙY NHUNG GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 99) CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 100) THẦY NGÔ HIỆP THỌ GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 101) CHÚ TRẦN ĐẠI DŨNG BẢO VỆ 100.000 ₫ 102) Phụ huynh em: PHÙNG GIA HẠO LỚP 10A12 100.000 ₫ 103) Phụ huynh em: TIÊU GIA TIẾN LỚP 11A13 100.000 ₫ 104) TẬP THỂ LỚP 11A8 88.000 ₫ 105) TẬP THỂ 12A13 80.000 ₫ 106) TẬP THỂ LỚP 10A11 74.000 ₫ 107) TẬP THỂ LỚP 10A1 70.000 ₫ 108) TẬP THỂ LỚP 10A3 70.000 ₫ 109) TẬP THỂ LỚP 11A11 60.000 ₫ 110) Phụ huynh em: PHẠM THÀNH ĐẠT LỚP 11A4 51.000 ₫ 111) Phụ huynh em: TÔ TẤN PHÁP LỚP 10A10 50.000 ₫ 112) Phụ huynh em: NGUYỄN GIA LĂNG LỚP 10A10 50.000 ₫ 113) Phụ huynh em: VÕ THÀNH THẬT LỚP 10A10 50.000 ₫ 114) Phụ huynh em: QUÁCH KIM NGÂN LỚP 10A10 50.000 ₫ 115) Phụ huynh em: TRẦN THỊ MỸ TÂM LỚP 10A10 50.000 ₫ 116) Phụ huynh em: HUỲNH THỊ DIỄM LỚP 10A10 50.000 ₫ 117) Phụ huynh em: ĐINH NGỌC TRÚC LINH LỚP 10A1 50.000 ₫ 118) Phụ huynh em: HUỲNH THANH ĐẠT LỚP 10A1 50.000 ₫ 119) Phụ huynh em: ĐÀO NGUYÊN KHUẾCH LỚP 10A1 50.000 ₫ 120) Phụ huynh em:HỨA MINH TUYẾT LỚP 10A1 50.000 ₫ 121) Phụ huynh em: NGUYỄN NGỌC TRĂM LỚP 10A1 50.000 ₫ 122) Phụ huynh em: TỪ TẤN KIỆT LỚP 10A1 50.000 ₫ 123) Phụ huynh em: VĂN CÔNG TOÀN LỚP 12A14 50.000 ₫ 124) Phụ huynh em: NGUYỄN HOÀNG PHÚC LỚP 12A14 50.000 ₫ 125) Phụ huynh em: PHẠM VIỆT THÁI LỚP 12A1 50.000 ₫ 126) Phụ huynh em: PHẠM VĂN ĐỨC LỚP 12A11 50.000 ₫ 127) Phụ huynh em: DƯƠNG MINH THÁI LỚP2A7 50.000 ₫ 128) Phụ huynh em: NGUYỄN VĂN DAO LỚP 12A7 50.000 ₫ 129) Phụ huynh em: NGÔ TRÍ ANH LỚP 12A7 50.000 ₫ 130) Phụ huynh em: NGÔ TRÍ ANH LƠP 12A7 50.000 ₫ 131) Phụ huynh em: SƠN THỊ TUYẾT TRINH LỚP 12A7 50.000 ₫ 132) Phụ huynh em: HUỲNH XUYÊN THẢO LỚP 12A7 50.000 ₫ 133) Phụ huynh em: BÙI VĂN DINH LỚP 12A11 50.000 ₫ 134) Phụ huynh em: ĐOÀN THANH ĐẢM LỚP 12A6 50.000 ₫ 135) Phụ huynh em: NGUYỄN VĂN NGUYÊN LỚP 12A6 50.000 ₫ 136) Phụ huynh em: ĐINH THỊ KIỀU TRINH LỚP 12A11 50.000 ₫ 137) Phụ huynh em: NGUYỄN QUỐC MINH LỚP 11A7 50.000 ₫ 138) Phụ huynh em: PHẠM THỊ CẨM LINH LỚP 11A1 50.000 ₫ 139) Phụ huynh em: HỨA NGỌC THANH LỚP 11A1 50.000 ₫ 140) Phụ huynh em: TRẦN KHẢ TÚ LỚP 11A1 50.000 ₫ 141) Phụ huynh em: NGUYỄN THỊ LAN CHI LỚP 11A2 50.000 ₫ 142) Phụ huynh em: TRẦN THU NGÂN LỚP 11A2 50.000 ₫ 143) Phụ huynh em: NGUYỄN LIÊU HẪU LỚP 11A6 50.000 ₫ 144) Phụ huynh em: LÂM THANH TÙNG LỚP 11A5 50.000 ₫ 145) Phụ huynh em: MÃ THỊ YẾN LINH LỚP 11A5 50.000 ₫ 146) Phụ huynh em: PHAN TRIỆU THÀNH CÔNG LỚP 11A5 50.000 ₫ 147) Phụ huynh em: THÁI THỊ KIM TRANG LỚP 11A5 50.000 ₫ 148) Phụ huynh em: PHẠM HOÀNG TUẤN LỚP 11A5 50.000 ₫ 149) Phụ huynh em: VÕ NGỌC THƯ LỚP 11A5 50.000 ₫ !!!Mọi đóng góp xin liên hệ cô Nguyễn Thị thảo Ly, SĐT: 0945219978.

DANH MỤC

ĐĂNG NHẬP

Tên

 

Mật khẩu

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEB

ẢNH TỔ CHUYÊN MÔN

Số khách online
9 khách
Lượt truy cập Website: 1725212

 

Tin tức - Sự kiện

TKB HKII chính khóa 3 khối và TKB tin học (áp dụng từ ngày 22/12/2014) - 19/12/2014

Xem chi tiết http://tranvanbayst.edu.vn/TKB2014-2015.asp Xem tiếp ...

 
File điểm tổng kết khối 12 - 15/12/2014

Tệp đính kèm : Tong ket 12.rar Xem tiếp ...

 
Danh sách học sinh được nhận tiền hỗ trợ - 7/12/2014

- Khi đến nhận mang theo giấy CMND người nhận và sổ hộ khẩu
- Thời gian nhận từ ngày 08/12/2014
Tệp đính kèm: Danh sach phat tien theo quyet dinh 12.xls
Xem tiếp ...

 
Phân công coi thi HKI ( khối 10 - khối 11) hiệu chỉnh - 6/12/2014

Tệp đính kèm : Coi thi k10-K11.pdf Xem tiếp ...

 
Tra cứu phòng thi, sbd HKI khối 10- khối 11( NH 2014-2015) - 5/12/2014

Xem chi tiết: http://tranvanbayst.edu.vn/Dsphongthi_HK1.asp Xem tiếp ...

 
Mẫu thông tin cá nhân GV-CNV - 3/12/2014

Tệp đính kèm: Mau thong tin ca nhan gv-cnv.doc Xem tiếp ...

 
Kết quả thi nghề khóa ngày 17/07/2014 - 1/12/2014

Xem chi tiết : http://tranvanbayst.edu.vn/KQNGHE.asp Xem tiếp ...

 
File nhập điểm lớp 12A3 có điều chỉnh - 30/11/2014

Tệp đính kèm : 12A3.rar Xem tiếp ...

 
Ngày nhà giáo 20-11 tại trường THPT Trần Văn Bảy - 21/11/2014

Hòa chung không khí náo nhiệt của cả nước, nhân dịp kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2014, thầy và trò trường THPT Trần Văn Bảy đã long trọng tổ chức lễ mit tinh kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Xem tiếp ...

 
FIle GVCN nhập hạnh kiểm (3 khối) - 19/11/2014

Tệp đính kèm: HANHKIEM.rar
*Ghi chú:
Nộp lại địa chỉ mail: thaihoangman.c3@soctrang.edu.vn  hoặc vanphongtvb@gmail.com
+ Khối 12: hạn cuối 15/12/2014
+ Khối 10-11 : hạn cuối 22/12/2014
Xem tiếp ...

 
Mẫu tự kiểm của Đảng viên - 19/11/2014

Tệp đính kèm: mau tu kiem 2014.doc Xem tiếp ...

 
Phân công coi thi HKI khối 12 (2014-2015) - 18/11/2014

Tệp đính kèm : Coi thi k12.pdf Xem tiếp ...

 
Lịch thi HKI 3 khối ( NH 2014-2015) - 17/11/2014

Tệp đính kèm: Lich thi HKI 2014_2015.xls Xem tiếp ...

 
Danh sách học sinh thi toán và tiếng Anh trên Internet ( NH 2014-2015) - 15/11/2014

Danh sách đính kèm: Danh sach.xls Xem tiếp ...

 
Lịch công tác cuối HKI( NH 2014-2015) - 15/11/2014

Tệp đính kèm: Lich cong tac cuoi HKI 2014_2015.xls Xem tiếp ...

 
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam” - 4/11/2014

Tệp đính kèm: THI BIEN DAO VIET NAM.doc Xem tiếp ...

 
Kế hoạch Hội thi hát tập thể Quốc Ca- Đoàn ca - 3/11/2014

- Tệp đính kèm : ke hoach qc-dc 2014.doc
- Quốc ca - Đoàn ca không lời: quoc ca doan ca khong loi THI.mp3
 
Xem tiếp ...

 
Thi vận dụng kiến thức liên môn và dạy học theo chủ đề tích hợp - 1/11/2014

Tệp đính kèm: KH1474-GDTrH-ThiVanDungKienThucLienMon.pdf Xem tiếp ...

 
Đăng ký môn ôn thi đại học (đối với các lớp chọn khối 12) - 15/10/2014

Tệp đính kèm : HS_TN_1415_Dang_ky_on_DH_12A.xls Xem tiếp ...

 
GVCN khối 12 nhập thông tin đăng ký 02 môn ôn thi tốt nghiệp của học sinh - 14/10/2014

GVCN khối 12 nhập thông tin đăng ký 02 môn ôn thi tốt nghiệp của học sinh, gửi file về Văn phòng qua địa chỉ vanphongtvb@gmail.com. Hạn cuối: ngày 25/10/2014.
tệp đính kèm: HS_TN_1415_Dang_ky_on_12A.xls

Xem tiếp ...
 
Đáp án Cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam” - 12/11/2014

Tệp đính kèm: dap an dien dao TVB.doc Xem tiếp ...

 
Đêm chung kết Giai điệu Tuổi hồng lần III - 26/2/2013

Tuổi trẻ luôn năng động, sáng tạo và tích cực trong các hoạt động học tập, vui chơi. Ngoài việc học tập, trau dồi tri thức, các em luôn khao khát có được những sân chơi bổ ích, lành mạnh để cùng thi thố tài năng cũng như vui chơi giải trí. Xem tiếp ...

 

TRA CỨU ĐIỂM

THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG

Kho tư liệu trường THPT Trần Văn Bảy

TƯNG BỪNG LỄ HỘI KHAI GIẢNG

THÔNG TIN HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM

File nhập điểm bộ môn

Kế hoạch cuộc thi thiết kế bài giảng e_Learning (nh 2014-2015)

GVCN khối 12 nhập thông tin đăng ký 02 môn ôn thi tốt nghiệp của học sinh

Đăng ký môn ôn thi đại học (đối với các lớp chọn khối 12)

Danh sách học sinh thi toán và tiếng Anh trên Internet ( NH 2014-2015)

Thi vận dụng kiến thức liên môn và dạy học theo chủ đề tích hợp

THĂM MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Họp xét thi lại

Lịch tập trung đầu năm học 2014-2015

Tra cứu danh sách lớp 3 khối (NH 2014-2015)

Phân công GV đầu năm(NH 2014-2015)

Xem kết quả thi lại

Thông báo : Họp hội đồng đầu năm học 2014-2015

Tài liệu cho GVCN sinh hoạt nội quy đầu năm

Thời khóa biểu khối 12( áp dụng từ ngày 28/07/2014)

TKB HKII chính khóa 3 khối và TKB tin học (áp dụng từ ngày 22/12/2014)

Thông báo: miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập 2014-2015

Danh sách học sinh K10-K11 bổ sung

Thông báo: (V/v nhận giấy trúng tuyển, kết quả điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2014)

Lịch công tác cuối HKI( NH 2014-2015)

Lịch thi HKI 3 khối ( NH 2014-2015)

File nhập điểm lớp 12A3 có điều chỉnh

Phân công coi thi HKI khối 12 (2014-2015)

Tra cứu phòng thi, sbd HKI khối 10- khối 11( NH 2014-2015)

Mẫu tự kiểm của Đảng viên

FIle GVCN nhập hạnh kiểm (3 khối)

Ngày nhà giáo 20-11 tại trường THPT Trần Văn Bảy

Kết quả thi nghề khóa ngày 17/07/2014

Mẫu thông tin cá nhân GV-CNV

Phân công coi thi HKI ( khối 10 - khối 11) hiệu chỉnh

Danh sách học sinh được nhận tiền hỗ trợ

File điểm tổng kết khối 12

HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Thời khóa biểu thay đổi áp dụng từ ngày 14-11-2011

Tra cứu số báo danh, phòng thi học kì 1 ( Năm học 2011-2012)

Phân công gác thi HK I ( năm học 2011-2012)

Lịch Công tác cuối học kì I (2011-2012)

Danh sách học sinh các khối cuối HK I (Đã hiệu chỉnh )

Báo cáo thông tin học sinh cuối HKI

Thời khóa biểu thay đổi ( Áp dụng từ ngày 20/02/2012)

Bảng điểm chủ nhiệm

Kết quả thi nghề khóa ( 20/07/2011)

Đáp án đề thi tìm hiểu biên giới quốc gia

Giao lưu kết nghĩa giữa hai trường THPT Trần Văn Bảy và trường THPT Đầm Dơi – Cà Mau

Tết vì học sinh nghèo

Xem kết quả học tập học kỳ 1 (năm học 2011-2012)

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO (V/v cấp phát bằng tốt nghiệp THPT năm 2011)

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT

KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI “Thanh niên Sóc Trăng với tư tưởng Hồ Chí Minh

Thông báo kết quả Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Sóc Trăng lần thứ X-năm 2012

File nhập điểm HKII năm hoc (2011-2012)

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 07/05/2012

Lịch công tác cuối HKII năm học 2011-2012 có hiệu chỉnh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỎ PHIẾU SƠ DUYỆT DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2012

Phân công coi thi HK II năm học 2011-2012

Thông báo về việc các em học sinh được chọn khảo sát PiSa

Thời khóa biểu nghề tin học áp dụng từ ngày 14/05/2012

Thời khóa biểu nghề tin học áp dụng từ ngày 14/05/2012

Mẫu báo cáo cuối năm của Giáo viên chủ nhiệm

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP TIN HỌC HÈ

Lịch công tác hè 2011-2012

Bảng điểm tổng kết các lớp năm học 2011-2012

Xem kết quả học tập (năm học 2011-2012)

Danh sách học sinh đạt danh hiệu( HS Giỏi, HS Khá) năm học 2011-2012

Thầy và trò trường THPT Trần Văn Bảy tổng kết năm học 2011-2012

Kế hoạch thanh tra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2012

Sơ lược thành tích của đơn vị năm 2011-2012

Xem SBD, phòng thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012

Thời khóa biểu ôn thi đại học, tuyển sinh vào lớp 10

Trường THPT Trần Văn Bảy tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh

Đề thi - đáp án các môn tốt nghiệp THPT 2012

Thông báo V/v nhận giấy báo dự thi đại học, cao đẳng 2012

Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2012

2 học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi TN THPT trường Trần Văn Bảy

Tra cứu phòng thi, SBD kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Danh sách giám thị - giám khảo ( Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Hội đồng coi thi: Trường THPT Trần Văn Bảy, khóa thi : 25/06/2012)

Kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Trần Văn Bảy

Thông báo nhận đơn chấm phúc khảo kỳ tuyển sinh vào lớp 10

Kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh 10(2012-2013)

Thông báo về việc tổ chức ôn tập và thi tuyển sinh lớp 10 – lần 2

Danh sách giám thị-giám khảo kỳ thi nghề tin học ( khóa ngày 17/07/2012)

Tra cứu phòng thi, sbd nghề tin học (17/07/2012)

Thông báo (V/v phát tiền hỗ trợ chi phí học tập năm học 2010 - 2011 và năm học 2011 - 2012)

Thông báo về việc tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2012

Thông báo khẩn(V/v họp ban thi đua )

Thông báo( V/v họp hội đồng đầu năm 2012-2012

Thời khóa biểu chính khoá thay đổi (áp dụng từ ngày 15/04/2013)

Đã có danh sách lớp K12( năm học 2012-2013)

Lịch tập trung khối 11- khối 10

Thời khóa biểu tin học K12(áp dụng 06/08/2012)

Danh sách học sinh trường Trần Văn Bảy đỗ NV1 vào trường Đại học năm 2012

Danh sách lớp các khối (năm hoc 2012-2013)

Phân công chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2012-2013

Thông báo các học sinh giỏi toàn cấp về nhận bằng khen và học bổng

Trường THPT Trần Văn Bảy khai giảng năm học mới (2012-2013)

Thông báo ( V/v đại hội phụ huynh học sinh )

Kết quả thi nghề tin học văn phòng khóa ngày 17-07-2012

Thông báo họp ban thi đua trường

Thông báo đại hội CN-VC

Thông báo dự họp triển khai quyết định nhân sự BGH

Thông báo ( V/v học tập các chuyên đề về đạo đức Bác Hồ )

Thông báo các học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của trường

Thông báo triển khai mô hình 3 không

Thông báo nhập nhập thông tin vào File chủ nhiệm

Kế hoạch tập huấn e-Learning

Hội thi thiết kế đồ dùng dạy học năm học 2012-2013

Gửi Thầy(cô) trường THPT Trần Văn Bảy

Lịch thi HK I khối 12 năm học 2012-2013

Phân công giám thị coi thi khối 12

Tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thông báo khẩn! lễ trao học bổng “ Thắp sáng niềm tin”

File nhập điểm cá nhân năm học 2012-2013

File hỗ trợ nhập điểm cá nhân

MỘT TIẾT SINH HOẠT ĐẶC BIỆT

Lịch thi HKI khối 10 khối 11 năm học 2012-2013

Phân công coi thi HKI (khối 10-khối 11 )

File điểm tổng kết HKI- khối 12 ( 2012-2013)

Thông báo : thống kê hs của trường Trần Văn Bảy đã tốt nghiệp đại học mà chưa có việc làm

File điểm tổng kết HKI - Khối 10, khối 11, khối 12 ( năm học 2012-2013)

Thông báo điều chỉnh lịch họp hội đồng đầu HKII

Bảng điểm tổng hợp HKI năm học 2012-2013

Bảng điểm tổng hợp HKI năm học 2012-2013

THƯ NGỎ “Giai điệu tuổi hồng - lần III” – Gây quỹ vì học sinh nghèo vượt khó học tốt.

Danh sách học sinh giỏi - học sinh khá HKI(2012-2013)

Phân công hướng dẫn thực tập sư phạm năm 2013

Phân công hướng dẫn thực tập sư phạm năm 2013

LỊCH THI NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG KHÓA NGÀY 24/02/2013

Thời khóa biểu tin học các khối thay đổi (áp dụng từ ngày 04/03/2013)

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp THPT Năm học 2011 - 2012

LỊCH THI HỌC KÌ II - KHỐI 12(Năm học 2012-2013)

Phân công giám thị coi thi HKII - khối 12( năm học 2012-2013)

File nhập điểm HKII (năm học 2012-2013)

LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI CẤP THPT (2012-2013)

Danh sách phân công coi thi khảo sát chất lượng cuối cấp THPT

Phân công giám thị coi thi nghề tin học văn phòng khóa ngày (17-07-2013)

Thông báo về việc hợp đồng làm việc có điều chỉnh mới( đối với GVCNV)

Thông báo về việc thực hiện đồng phục học sinh năm học 2013-2014

Tra cứu phòng thi nghề 17/07/2013

Thông báo học chính trị hè 2013

Thông báo họp BCH Đảng Ủy - họp toàn Đảng bộ

Tra cứu danh sách lớp năm học 2013-2014

Thông báo (V/v đăng kết quả trúng tuyển ĐH-CĐ năm 2013 ) lên website trường

Thời khóa biểu chính khóa thay đổi (áp dụng từ ngày 21/10/2013)

Thông báo (V/v phát tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh huyện Thạnh Trị )

Danh sách học sinh trường đỗ đại học-cao đẳng tại Cần Thơ

Thông tư 58 về đánh giá và xếp loại học sinh

FILE THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CUỐI CẤP THPT NĂM 2013

File điểm tổng kết học kỳ 2 khối 12 ( 2012-2013)

File điểm tổng kết cả năm khối 12 (2012-2013)

Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh

LỊCH THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ KHỐI 11 (2012-2013)

Lịch công tác hè (2012-2013)

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 ( năm học 2013-2014)

Hướng dẫn nhập File điểm HKII ( khối 10-khối 11 ) và qui đinh nộp File

Những qui định hồ sơ, biểu mẫu khen thưởng

File điểm tổng kết khối 10-11(2012-2013)

Thời khóa biểu nghề tin học (áp dụng từ ngày 21/05/2013)

File điểm HKII khối 10-11(2012-2013)

Thời khóa biểu ôn thi lại K10-K11 + phòng học

Sơ lược thành tích đơn vị 2012-2013

Tra cứu số báo danh, phòng thi tốt nghiệp THPT khóa ngày 02/6/2013

Trường THPT Trần Văn Bảy tổng kết năm học ( 2012-2013)

Kết quả thi xếp lớp khối A-B ( khối 11- khối 12)

Lịch luyện thi đại học

Danh sách giáo viên và học sinh hiến máu nhân đạo ngày 22/04/2013 được nhận tiền bồi dưỡng từ huyện hội

Thông báo nhận thẻ dự thi đại học

Kết quả thi lại khối 10-khối 11(2013)

Tra cứu KQ thi tốt nghiệp THPT 2013

Thông báo nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Danh sách giám thị, giám khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học (2013-2014)

Những qui định hồ sơ, biểu mẫu khen thưởng

Thông báo nhận thẻ dự thi tuyển sinh vào lớp 10

Thông báo về việc tổ chức thi lại lần 2 cho học sinh khối 10 và khối 11

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 (2013-2014)

Thông báo miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập năm 2013-2014

Thông báo phát phiếu điểm thi đại học-cao đẳng 2013

Thông báo học sinh giỏi toàn cấp về nhận giấy khen của UBND Huyên ngày khai giảng (05/09/2013)

Về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 27/2013/TT​LT-BGDĐT-B​TC ngày 16/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

Thông báo về việc nhập thông tin lớp chủ nhiệm

Trường THPT Trần Văn Bảy khai giảng năm học mới ( 2013-2014)

Viettel thông báo nội dung hỗ trợ cho các thí sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng năm 2013

Mẫu danh sách học thêm

Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2013

Mẫu biên bản kiểm tra nội bộ

Phần mềm soạn giáo án e-Learning Adobe Presenter 7

Lịch công tác cuối học kì I (năm học 2013-2014)có hiệu chỉnh

Tài liệu thi giáo viên giỏi tỉnh

File nhập điểm cá nhân HKI 2013-2014

Hội thi tiếng hát giáo viên 2013-2014

Lịch thi HKI khối 12

Trường THPT Trần Văn Bảy - với ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Phân công giám thị coi HKI khối 12 (2013-2014)

LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢY

Thời khóa biểu chính khóa thay đổi (áp dụng từ ngày 07/04/2014)

Lịch thi HKI khối 10, khối 11 (NH 2013-2014)

Danh sách GV coi thi HKI (khối 1- khối 11) 2013-2014

File điểm tổng kết HKI khối 12 năm học (2013-2014)

File điểm tổng kết HKI (Khối 10-khối 11)

DANH SÁCH QUYÊN GÓP QUỸ VÌ HỌC SINH NGHÈO

DANH SÁCH QUYÊN GÓP QUỸ VÌ HỌC SINH NGHÈO

Thông báo V/v phát bằng tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013

Kế hoạch thực tập sư phạm 2014

Kết quả thi nghề tin học văn phòng khóa ngày 17/07/2013

HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH KHỐI 12

HỘI TRẠI “MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN

HỘI TRẠI “MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN

Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM 2014

Thông báo: Về việc học sinh khối 12 đăng ký môn thi tốt nghiệp THPT 2013-2014

Trường THPT Trần Văn Bảy tham gia hội thi tiếng hát giáo viên lần thứ XI năm 2014

Thông báo: về việc đăng ký thuyên chuyển trường

File nhập điểm HKII - Khối 12 (2013-2014)

Phân công giám thị coi thi HKII khối 12

Công đoàn trường tổ chức kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

ĐÊM VĂN NGHỆ “TUYÊN TRUYỀN CA KHÚC CÁCH MẠNG” DO ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢY TỔ CHỨC

Tổng kết HL khối 12

File nhập điểm HKII khối 10-khối 11

THÔNG BÁO

Phân công coi thi thử K12 và coi thi HKII khối 10- khối 11

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp nâng cao 2014

Lịch công tác cuối năm ( Hiệu chỉnh )

File đăng ký môn học tự chọn khối 11

File điểm tổng kết HKII (Khối 10-khối 11)

Thông báo: thay đổi '''' Lịch tổng kết năm học 2013-2014''''

Thông báo GVCN các lớp nhận tập và giấy khen phát thưởng cho hs có ĐTB từ 6.5->7.4

Cấu trúc viết SKKN (Tham khảo)

Thời khóa biểu nghề tin học áp dụng từ ngày 19/05/2014( Có điều chỉnh)

Về việc đôn đốc thực hiện cuộc vận động tặng, mua sách giáo khoa cũ năm 2014

Văn bản nghiệp vụ thi tốt nghiệp THPT 2014

Thông báo về việc phát tiền hỗ trợ chi phí học tập năm học 2013-2014

CHUNG LÒNG HƯỚNG VỀ HOÀNG SA TRONG BUỔI TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013 – 2014 VÀ LỄ TRI ÂN TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 12 TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢY

Hướng dẫn, đáp án ôn thi tốt nghiệp môn sinh(Thầy Nguyễn Quí Nguyễn)

Thời khóa biểu luyện thi đại học - cao đẳng khóa 06/6/2014( khóa ngày 06/06/2014)

Các quy định, biểu mẫu thi đua 2014 (LĐTT, CSTĐCS, CSTĐT, Bằng khen Tỉnh...)

Thông báo :(v/v Đăng ki bằng khen thủ tướng )

Thông báo họp ban thi đua (thay đổi)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN - CÔNG NHÂN VIÊN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Thống kê cán bộ, viên chức đã và đang học sau đại học

Đăng ký quy hoạch học cao học

Thông báo ( V/v học hè 2014)

Lịch phát giấy dự thi đại học

Lịch nộp bổ sung hồ sơ tuyển sinh lớp 10

Tra cứu điểm thi TNTHPT 2014

Thông báo: (V/v Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời)

Tra cứu phòng thi, sbd(tuyển sinh vào lớp 10) năm học 2014-2015

Danh sách giám thị - giám khảo( tuyển sinh vào lớp 10 NH: 2014-2015) điều chỉnh

Đăng ký nhu cầu nhà ở xã hội để phục vụ công tác lập Đề án Phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

Thông báo: v/v cấp học bổng Lương Đình Của

Tra cứu kết quả tuyển sinh 10 (NH 2014-2015)

Thời khóa biểu ôn thi lại khối 10, khối 11

THÔNG BÁO: (V/V BÁN ĐỒNG PHỤC CHO HỌC SINH )

Danh sách giáo viên coi thi nghề tin học văn phòng ( khóa ngày 17/07/2014)

Danh sách giáo viên coi thi lại khối 10, khối 11

Danh sách GV-CNV học chính trị hè 2014

Tra cứu SBD, phòng thi nghề tin học văn phòng(khóa thi 17/07/2014)

Danh sách HS thi lại


DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH 2013-2014
1 Nguyễn Lê Thiện Anh 11A1 Ba Toán
2 Nguyễn Tuấn Em 12A1 Nhì Vật lí
3 Nguyễn Hoàng Nhân 12A1 KK Vật lí
4 Trần Diệu Ái 11A1 KK Hóa học
5 Dương Vĩnh Hiếu 12A1 Ba Hóa học
6 Nguyễn Thế Huy 12A1 Ba Hóa học
7 Trần Đại Dương 12A1 Ba Sinh học
8 Nguyễn Ngọc Ngân 12A1 KK Sinh học
9 Lư Quyền Trân 11A1 KK Sinh học
10 Nguyễn Hoàng Yến 12A3 Ba Sinh học
11 Nguyễn Thị Kim Anh 12A3 KK Ngữ văn
12 Lương Thị Hương 12A3 Nhì Ngữ văn
13 Bùi Thị Tiên 12A2 Nhì Ngữ văn
14 Lê Văn Nhí 12A2 KK Lịch sử
15 Lê Y Phụng 12A2 KK Lịch sử
16 Nguyễn Thị Mỹ Sen 12A2 KK Lịch sử
17 Lê Thị Anh Thư 12A2 Nhì Lịch sử
18 Nguyễn Như Ý 12A7 KK Lịch sử
19 Thái Nhật Cường 11A2 Ba Địa lí
20 Lê Thị Thanh Nguyên 12A5 KK Địa lí
21 Nguyễn Thị Kim Thoa 12A2 Nhất Địa lí
22 Vỏ Hồng Tính 12A9 Ba Địa lí
23 Nguyễn Thị Cẩm Trinh 11A3 Nhì Địa lí
24 Nguyễn Ngọc Diệp 12A1 KK Tiếng Anh
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CASIO 2013-2014
STT HỌ TÊN LỚP GIẢI MÔN
1 Nguyễn Tuấn Em 12A1 Nhất Vật lý
2 Nguyễn Hoàng Nhân 12A1 Nhì Vật lý
3 Dương Ngọc Như Ý 11A1 KK Vật lý
4 Nguyễn Thế Huy 12A1 Ba Hóa học
5 Ngô Thị Kiều Tiên 11A1 Nhì Hóa học
6 Thái Trần Nguyệt Anh 11A1 Nhì Sinh học
7 Trần Đại Dương 12A1 Nhì Sinh học
8 Nguyễn Chí Hiếu 12A1 Ba Sinh học
9 Nguyễn Ngọc Ngân 12A1 Ba Sinh học
DANH SÁCH HS GIỎI TOÁN- TIẾNG ANH TRÊN INTERNET
STT HỌ TÊN LỚP GIẢI MÔN
1 Quách Ngọc Thịnh 12A1 KK Anh
2 Nguyễn Tuấn Em 12A1 KK Toán
3 Trần Hiểu Băng 11A1 Đội tuyển QG Toán
DANH SÁCH HS GIỎI TOÀN CẤP
STT HỌ TÊN LỚP
1 Nguyễn Tuấn Anh 12A1
2 Nguyễn Ngọc Diệp 12A1
3 Nguyễn Tuấn Em 12A1
4 Dương Vĩnh Hiếu 12A1
5 Lâm Phương Ngân 12A1
6 Trần Trọng Nghỉa 12A1
7 Nguyễn Hoàng Nhân 12A1
8 Huỳnh Tôn Phát 12A1
9 Nguyễn Thái Sơn 12A1
10 Trần Quang Tiến 12A1
11 Lưu Đặng Diễm Trân 12A1
12 Nguyễn Thị Như Ý 12A1
13 Nguyễn Huỳnh Mẫn 12A3
14 Bùi Minh Trí 12A10
15 Võ Thị Kim Phượng 12A12
DANH SÁCH HS GIỎI NH 2013-2014
STT HỌ TÊN LỚP ĐTB
1 Nguyễn Tuấn Anh 12A1 8.3
2 Nguyễn Ngọc Diệp 12A1 8.6
3 Trần Đại Dương 12A1 8.0
4 Nguyễn Tuấn Em 12A1 8.7
5 Nguyễn Chí Hiếu 12A1 8.2
6 Dương Vĩnh Hiếu 12A1 8.6
7 Trần Thị Minh Lý 12A1 8.0
8 Nguyễn Ngọc Ngân 12A1 8.3
9 Lâm Phương Ngân 12A1 8.0
10 Trần Trọng Nghỉa 12A1 9.0
11 Nguyễn Hoàng Nhân 12A1 8.4
12 Huỳnh Tôn Phát 12A1 8.0
13 Nguyễn Thái Sơn 12A1 8.3
14 Lâm Nhật Tiến 12A1 8.1
15 Trần Quang Tiến 12A1 8.6
16 Nguyễn Lê Trạng 12A1 8.2
17 Tô Bích Trân 12A1 8.2
18 Lưu Đặng Diễm Trân 12A1 8.8
19 Nguyễn Thị Như Ý 12A1 8.9
20 Sơn Thị Hậu Cần 12A2 8.3
21 Nguyễn Thị Trang Đài 12A2 8.5
22 Nguyễn Thị Kim Thoa 12A2 8.4
23 Lê Thị Anh Thư 12A2 8.3
24 Lưu Võ Nghi Trân 12A2 8.3
25 Bùi Thị Tuyền 12A2 8.0
26 Nguyễn Huỳnh Mẫn 12A3 8.4
27 Nguyễn Diễm My 12A3 8.1
28 Trần Kiều My 12A3 8.0
29 Nguyễn Hoàng Mỹ 12A3 8.2
30 Nguyễn Hoàng Yến 12A3 8.2
31 Từ Đoan Hồ 12A4 8.1
32 Triệu Thị Tú Trinh 12A6 8.2
33 Từ Hoài Vệ 12A6 8.2
34 Nguyễn Như Ý 12A7 8.2
35 Lý Thị Hồng Qui 12A8 8.4
36 Nguyễn Thị Loan Thảo 12A8 8.2
37 Bùi Minh Trí 12A10 8.4
38 Võ Thị Kim Phượng 12A12 8.7
39 Thạch Thị Hồng Duyên 12A13 8.6
40 Lý Thị Bích Hà 12A14 8.1
41 Trần Diệu Ái 11A1 8.8
42 Đặng Thị Khả Ái 11A1 8.9
43 Diệp Mộng Ái 11A1 8.4
44 Thái Trần Nguyệt Anh 11A1 8.9
45 Thái Quốc Đông 11A1 8.7
46 Trần Lâm Ngọc Hà 11A1 8.1
47 Nguyễn Phước Lành 11A1 8.7
48 Phạm Thị Cẩm Linh 11A1 8.4
49 Hứa Ngọc Thanh Thảo 11A1 8.7
50 Ngô Việt Thắng 11A1 8.2
51 Tô Cẩm Thu 11A1 8.3
52 Ngô Thị Kiều Tiên 11A1 9.1
53 Tô Tú Trân 11A1 8.3
54 Trần Khả Tú 11A1 8.8
55 Phan Ngọc Tuyền 11A1 8.8
56 Dương Ngọc Như Ý 11A1 8.9
57 Thái Nhật Cường 11A2 8.1
58 Nguyễn Văn Hoàng 11A2 8.2
59 Nguyễn Thiên Hương 11A2 8.3
60 Hào Thị Thảo Ngân 11A2 8.6
61 Trần Thu Ngân 11A2 8.1
62 Quách Tú Nguyệt 11A2 8.5
63 Lương Hoa Ninh 11A2 8.0
64 Trần Thanh Qui 11A2 8.1
65 Quách Như Quỳnh 11A2 8.4
66 Đặng Triệu Thục Vy 11A2 8.2
67 Đỗ Kim Cương 11A3 8.7
68 Võ Thị Tuyết Giang 11A3 8.5
69 Võ Thị Cẩm Ly 11A3 8.3
70 Hoa Thị Huyền My 11A3 8.5
71 Trần Hồng Ngọc 11A3 8.5
72 Trương Ái Nhân 11A3 8.7
73 Tạ Phương Thịnh 11A3 8.5
74 Lâm Nhật Thu 11A3 8.7
75 Trần Thị Thùy 11A3 8.3
76 Sơn Thị Bích Trân 11A3 8.7
77 Nguyễn Thị Cẩm Trinh 11A3 8.3
78 Võ Phương Tuyền 11A3 8.6
79 Dương Thị Cẩm Yên 11A3 8.4
80 Lê Thị Yến Nhi 11A5 8.0
81 Phạm Thị Mỹ Linh 11A9 8.5
82 Nguyễn Anh Quyền 11A9 8.2
83 Lâm Thị Ngọc Ái 11A10 8.2
84 Trần Thị Cẩm Nha 11A10 8.2
85 Danh Quyền 11A11 8.1
86 Thái Yến Linh 11A12 8.0
87 Trần Thị Ngà 11A14 8.4
88 Võ Thị Kim Tho 11A14 8.1
89 Võ Thị Ngọc Giàu 11A15 8.1
90 Mai Mỹ Huyền 11A15 8.2
91 Huỳnh Thị Minh Châu 10A1 8.1
92 Huỳnh Thanh Đạt 10A1 9.3
93 Nguyễn Ngọc Kiều Hân 10A1 8.4
94 Phạm Thị Ngọc Hân 10A1 8.2
95 Nguyễn Thị Kim Huyền 10A1 8.4
96 Nguyễn Quốc Khởi 10A1 8.4
97 Đào Nguyên Khuyếch 10A1 8.6
98 Từ Tuấn Kiệt 10A1 8.2
99 Đinh Ngọc Trúc Linh 10A1 8.3
100 Lê Thị Diễm Ngọc 10A1 8.6
101 Ngô Quang Minh Nhựt 10A1 8.5
102 Thái Chí Phong 10A1 8.0
103 Huỳnh Vũ Phương 10A1 8.4
104 Lê Thị Hồng Thanh 10A1 8.9
105 Nguyễn Ngọc Trâm 10A1 8.6
106 Nguyễn Quốc Truyện 10A1 8.6
107 Lâm Thanh Vũ 10A1 8.4
108 Lê Thị Yến 10A1 8.2
109 Nguyễn Dương Khang 10A2 8.3
110 Nguyễn Thị Diễm Đa 10A2 8.0
111 Huỳnh Thị Ngọc Giàu 10A3 8.3
112 Đỗ Thị Mỹ Hân 10A3 8.3
113 Thái Hồng Ngọc 10A3 8.3
114 Lê Ánh Nương 10A3 8.3
115 Lê Thị Kiều Oanh 10A3 8.7
116 Nguyễn Hoàng Triệu 10A3 8.0
117 Trần Thị Hồng Lụa 10A5 8.0
118 Nguyễn Trung Hậu 10A6 8.6
119 Trịnh Phú Quý 10A6 8.4
120 Nguyễn Thanh Thảo 10A7 8.1
121 Trịnh Minh Phương 10A8 8.0
 

1        Nguyễn Chí Tâm  12.A14                 27

2        Lê Khả Hân          12.A1                   26

3        Phương Đài Trang         #N/A           25.5

4        Dương Đỗ Trọng  12.A1                   25.25

5        Bùi Thúy Quyên  12.A1                   25

6        Lê Khả Hân          12.A1                   23.75

7        Bành Dương Yến Nhi    12.A2                   23.5

8        Bành Dương Yến Nhi    12.A2                   23.5

9        Vương Thị Ngọc Hân     12.A5                   23.5

10      Võ Ngọc Thiên Nhi        12.A1                   23

11      Vương Thị Ngọc Hân     12.A5                   23

12      Huỳnh Hoài Hân  12.A1                   22.75

13      Thạch Ngọc Thương      12.A9                   22.75

14      Phạm Kim Hội     12.A1                   22.5

15      Bành Dương Yến Nhi    12.A2                   22.25

16      Nguyễn Thị Kim Ngân   12.A12                 22

17      Đỗ Phước Đạt      12.A2                   22

18      Trần Vũ Lâm       12.A2                   22

19      Bùi Thúy Quyên  12.A1                   21.25

20      Dương Đỗ Trọng  12.A1                   21.25

21      Nguyễn Văn Mến 12.A1                   21.25

22      Trần Thanh Phong         12.A2                   21.25

23      Quách Thùy Dung         12.A6                   21.25

24      Trần Chí Lĩnh      12.A2                   21

25      Nguyễn Thị Yến   12.A2                   21

26      Võ Ngọc Thiên Nhi        12.A1                   20.75

27      Đặng Thảo Nguyên        12.A2                   20.75

28      Sơn Thị Tuyết Mai        12.A2                   20.5

29      Lê Hồng Cúc        12.A1                   20.25

30      Phan Thành Sang 12.A2                   20.25

31      Lưu Chí Linh        12.A1                   20

32      Quách Thanh Cường      12.A2                   20

33      Ngụy Lê Uyển Mi 12.A1                   19.75

34      Phạm Lưu Đức Hòa       12.A1                   19.75

35      Quách Thanh Cường      12.A2                   19.5

36      Quách Thị Thu Thảo     12.A8                   19.5

37      Trần Thị Thanh Ngân    12.A2                   19.25

38      Trần Huỳnh Như  12.A1                   19

39      Nguyễn Hoàng Vi 12.A2                   19

40      Trần Tấn Lợi        12.A2                   19

41      Trần Khánh Băng 12.A2                   19

42      Phạm Ngọc Thảo 12.A7                   19

43      Ngụy Lê Uyển Mi 12.A1                   18.75

44      Mã Trung Lê Tuấn         12.A1                   18.75

45      Trần Thị Thanh Ngân    12.A2                   18.75

46      Phan Thành Sang 12.A2                   18.75

47      Dương Bích Tuyền         12.A5                   18.75

48      Trần Thanh Tùng 12.A6                   18.75

49      Nguyễn Minh Chuyền    12.A7                   18.75

50      Nguyễn Hải Khánh        12.A1                   18.5

51      Lưu Chí Linh        12.A1                   18.5

52      Hoa Nhật Tuấn    12.A1                   18.5

53      Huỳnh Anh Quý  12.A7                   18.5

54      Nguyễn Hoàng Vi 12.A2                   18.25

55      Lê Giang     12.A4                   18.25

56      Lâm Hoàng Phượng Mai         12.A1                   18

57      Huỳnh Ngọc Thanh Thùy       12.A13                 18

58      Huỳnh Ngọc Thanh Thùy       12.A13                 18

59      Nguyễn Thị Hồng Lẹ     12.A2                   18

60      Nguyễn Hữu Lộc  12.A8                   18

61      Nguyễn Hải Khánh        12.A1                   17.75

62      Huỳnh Hoài Hân  12.A1                   17.75

63      Tạ Khánh Long    12.A2                   17.75

64      Trần Vũ Lâm       12.A2                   17.5

65      Trần Kim Dịu       12.A14                 17.25

66      Sơn Thị Tuyết Mai        12.A2                   17.25

67      Nguyễn Thị Mộng Kha  12.A7                   17.25

68      Trần Lâm Thúy Vy        12.A2                   17

69      Đỗ Hoàng Giãng  12.A2                   17

70      Tô Thị Mộng Cầm         12.A8                   17

71      Lâm Hoàng Phượng Mai         12.A1                   16.75

72      Trần Văn Hậu      12.A14                 16.5

73      Nguyễn Thanh Trúc       12.A2                   16.5

74      Trương Minh Tiến         12.A5                   16.5

75      Trương Minh Tiến         12.A5                   16.5

76      Huỳnh Anh Quý  12.A7                   16.5

77      Hoa Nhật Tuấn    12.A1                   16.25

78      Nguyễn Văn Nâu 12.A1                   16.25

79      Nguyễn Văn nâu  12.A1                   16.25

80      Trần Tấn Lợi        12.A2                   16.25

81      Nguyễn Thanh Trúc       12.A2                   16.25

82      Trần Hoài Hận     12.A3                   16.25

83      Tô Thị Mộng Cầm         12.A8                   16.25

84      Huỳnh Văn Phục  #N/A           16.25

85      Thạch Ngọc Hiển 12.A1                   16

86      Nguyễn Hoàng Ân         12.A1                   16

87      Thạch Ngọc hiển  12.A1                   16

88      Lê Thị Thùy Như 12.A5                   16

89      Nguyễn Hoàng Ân         12.A1                   15.75

90      Tạ Khánh Long    12.A2                   15.75

91      Đỗ Anh Nguyên   12.A13                 15.25

92      Nguyễn Hữu Lộc  12.A8                   15.25

93      Tô Hồng Lợi         12.A2                   15

94      Chung Ngọc Huy 12.A3                   15

95      Tô Thị Mộng Cầm         12.A8                   15

96      Phạm Văn Tiển    12.A13                 14.75

97      Trần Đắc Nghĩa    12.A2                   14.75

98      Lê Thị Kiều Dung 12.A3                   14.75

99      Huỳnh Thị Thảo Nguyên        12.A12                 14.5

100    Nguyễn Đông Nam        12.A4                   14.5

101    Nguyễn Ngọc Bích         12.A6                   14.5

102    Lý Thu Thảo        12.A1                   14.25

103    Phạm Văn Tiển    12.A13                 14.25

104    Huỳnh Lý Phương Thư  12.A1                   14

105    Phạm Thị Thu Thảo      12.A3                   14

106    Trịnh Thị Tú Trinh        12.A5                   14

107    Trần Thị Diễm Hương   12.A14                 13.75

108    Trần Ngọc Minh Thảo   12.A2                   13.75

109    Hứa Trung Nhân  12.A2                   13.75

110    Lê Thị Kiều Dung 12.A3                   13.75

111    Tô Giang Xuân Huệ       12.A5                   13.75

112    Trần Châu Tín     12.A1                   13.5

113    Trần Đức Nhẩn    12.A13                 13.5

114    Trần Đức Nhẩn    12.A13                 13.5

115    Thạch Hữu Phước 12.A4                   13.25

116    Sơn Thị Kim Chi  12.A5                   13.25

117    Thạch Hữu Phước 12.A4                   12.75

118    Lục Tấn Lộc         12.A6                   12.75

119    Lâm Thị Mỹ Hằng         12.A9                   12.75

120    Lâm Cảnh   12.A9                   12.5

121    Sơn Tha      12.A12                 12

122    Nguyễn Minh Thuật      12.A14                 12

123    Lâm Thị Kiều Oanh       12.A5                   12

124    Quách Thanh Hiền         12.A12                 11.75

125    Lâm Cảnh   12.A9                   11.5

126    Thạch Cường        12.A11                 11.25

127    Thạch Thị Trúc Liễu      12.A11                 10.75

128    Quách Thanh Hiền         12.A12                 10.75

129    Nguyễn Thành Lợi         12.A9                   10.75

130    Võ Thị Thùy Dương      12.A9                   10.5

131    Nguyễn Thị Minh Ngọc 12.A13                 8

Webmail

1635 thành viên

Thành viên đăng ký trong tuần
Giangngoc282

Tỷ giá vàng

Xe hoi. Mua ban xe hoi. The gioi xe hoi. Tin tuc thi truong xe hoi

 Giá vàng
ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
 Tỷ giá

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN VĂN BẢY

Địa chỉ: Ấp 3 - TT Phú Lộc - huyện Thạnh Trị - tỉnh Sóc Trăng | Điện thoại : 0793866313