Lượt xem: 926
Báo cáo 06/2020

BÁO CÁO

THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

----

          Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-SGDĐT ngày 14/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện cải cách hành chính năm 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-THPT TVB ngày 20 tháng 01 năm 2020 của trường THPT Trần Văn Bảy về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2020;

          Trường THPT Trần Văn Bảy xin báo cáo tình hình thực hiện việc cải cách hành chính tại đơn vị năm 2020 cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

    1. Việc ban hành, triển khai thực hiện kế hoạch CCHC

          Căn cứ Kế hoạch số Kế hoạch số 76/KH-SGDĐT ngày 14/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện cải cách hành chính năm 2020. Trường đã tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 03/KH-THPT TVB ngày 20 tháng 01 năm 2020 của trường THPT Trần Văn Bảy về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2020 và Kế hoạch số 24/KH-TVB ngày 27 tháng 02 năm 2020 của trường THPT Trần Văn Bảy về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020.

          Các Kế hoạch CCHC, Kế hoạch tuyên truyền CCHC, các văn bản về CCHC, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng được đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên.

    2. Về bố trí nguôn lực cho công tác CCHC

          Trường đã thành lập bộ phận tiếp công dân thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thực hiện đối với tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Trường.

          Trường ban hành các quy chế làm việc của bộ phận tiếp công dân, tổ văn phòng, lãnh đạo.

    3. Về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC

Căn cứ Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giáo dục và đao tạo và của Trường. Trường đã xây dựng thực hiện Kế hoạch số 08/KH-THPT TVB ngày 20 tháng 01 năm 2020 của trường THPT Trần Văn Bảy về việc thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 và được triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức, cá nhân liên hệ công tác với nhà trường.

    4. Về công tác tự kiểm tra CCHC ở đơn vị

          Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 08/KH-THPT TVB ngày 20 tháng 01 năm 2020 của trường THPT Trần Văn Bảy về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2020, Trường đã tiến hành tự kiểm tra công tác CCHC trong đơn vị theo đúng kế hoạch trên.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CCHC

    1. Cải cách thể chế

          Trường triển khai rà soát các văn bản vi phạm pháp luật có liên quan đến ngành để kịp thời điều chỉnh các văn bản quản lý, điều hành phù hợp.

          Trường triển khai các văn bản vi phạm pháp luật của ngành đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua hộp thư điện tử, bảng thông báo, họp hội đồng, sinh hoạt chủ nhiệm và sinh hoạt dưới cờ…Một số văn bản cụ thể: Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT về hi giáo viên giỏi; Thông tư 40/2017/TT-BTC về chi hội nghị; Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về chế độ công tác phí; Quyết định số 1799 ngày 31/12/2008 của UBND Tỉnh; Các công văn về quy định học phí, bảo hiểm, Nghị định 116 của Chính phủ; Các công văn về phòng chống dịch bệnh covid-19; Các văn bản về CCHC; Hướng dẫn cấp phát bằng tốt nghiệp; các công văn về dạy học trực tuyến; Các thông tư và các quy định về thi THPT 2020; Các quyết định về thi đua khen thưởng; Các Công văn về quy hoạch học sau đại học; Thông tư quy định về đánh giá học sinh; Thông tư về  điều lệ trường…

    2. Cải cách thủ tục hành chính

          Rà soát, chuẩn hóa và niêm yết công khai các thủ tục hành chính hiện hành trên bảng thông báo nhà trường và trên website trường.

          Tiếp tục niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cá nhân và tổ chức qua địa chỉ của Hiệu trưởng, Tổ trưởng văn phòng, Chủ tịch Công đoàn, mail (Thông báo số 104/TB-THPT TVB ngày 10/12/2019), hộp thư góp ý, trực tiếp gặp lãnh đạo trường).

    3. Cải cách tổ chức bộ máy

Phân công nhiệm vụ, bố trí viên chức trong nhà trường được thực hiện theo đúng quy định. Đảm bảo không có trường hợp phân công việc làm khác với chuyên môn được đào tạo.

          Bên cạnh đó, Trường còn chú ý bố trí các vị trí cán bộ trụ cột dựa theo nâng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức.

          Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu giới thiệu chức danh nghiêm túc để lựa chọn những cán bộ có năng lực chuyên môn giỏi, nhiệt tình, năng nổ cho các tổ chức, đoàn thể.

Tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế làm việc, nội quy đối với học sinh.

Trường triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên về Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

          Hiện trường có 98 cán bộ, giáo viên và nhân viên (lãnh đạo trường 04, nhân viên 08, giáo viên 86). Trong đó, 100% đều đạt và trên chuẩn (12% trên chuẩn).

Xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ, giáo viên ngay từ đầu năm học 2019 – 2020 theo Kế hoạch số 3418/KH-SGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 – 2020. Toàn thể cán bộ giáo viên đều lập kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên và báo cáo cuối năm học, kết quả 87 hoàn thành kế hoạch, 01 không hoàn thành và 02 được miễn.

          Hằng năm nhà trường đều tiến hành rà soát quy hoach cử cán bộ học sau đại học đúng quy định: sau đại học là 08; Trung cấp chính trị là 05 (đang đi học 04); lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục 02.

          Tiếp tục thực hiện đề án tinh giảm biên chế theo quy định.

Việc đánh giá viên chức hàng năm được thực hiện theo đúng quy định dựa trên cơ sở việc làm và kết quả thực hiện theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Thông tư số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16 tháng 02  năm 2012.

5. Cải cách tài chính công

Xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ ngay đầu năm học.

Thực hiện tốt công tác kiểm kê, quản lý tài sản theo đúng quy định. Có sổ tài sản, quan lý cơ sở vật chất trên phần mềm, lập kế hoạch kiểm tra tài sản vào cuối năm học.

Thực hiện việc 3 công khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên các bảng thông báo.

    6. Hiện đại hóa nền hành chính

Thực hiện Hướng dẫn số 1951/HD-SGDĐT ngày 17/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2019-2020. Trường THPT Trần Văn Bảy đã ban hành kế hoạch số 76/KH-TVB ngày 25/9/2018 thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019 – 2020 và phân công 01 nhân viên chuyên trách phụ trách công nghệ thông tin của nhà trường.

Tiếp tục tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học:

- Cơ sở hạ tầng CNTT trong đơn vị cần đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng cơ bản nhu cầu dạy và học.

- Với số lượng máy tính 59 máy (53 máy ở các phòng tin học phục vụ công tác dạy và 06 ở các phòng hành chính, đoàn thể phục vụ công tác hành chính nghiên cứu) tất cả đều được kết nối cáp quang miễn phí do Viettel cung cấp. Bên cạnh đó trường còn sử dụng cáp quang do VNPT cung cấp, phủ wifi toàn trường phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giáo viên và học sinh.

- Trường có 06 máy in (có 01 máy in đa năng vừa in, photo, scan...) và 04 webcam. Trường không có bố trí cho tổ máy tính do giáo viên không có nhu cầu (trên 70% giáo viên trong trường đã có laptop và 100% có máy tính bàn).

- Nhằm thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trường đã có 02 máy chiếu di động, 22 phòng học có gắn tivi, 02 phòng máy chiếu cố định (có 01 bảng tương tác).

- Thực hiện tốt việc dạy học trực tuyến nhằm phòng chống dịch bệnh.

Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản cán bộ, kế toán, văn thư, thư viện, cơ sở vật chất... Hiện trường đang thực hiện việc quản lí điểm số trên VNEDU.

- Chỉ đạo đoàn trường thực hiện việc quản lí nội qui học sinh trên excel.

- Đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin hai chiều trên mail (có đuôi @soctrang.edu.vn).

- Trường đã tạo trang thông tin điện tử riêng http://tranvanbayst.edu.vn.

    7. Các nhiệm vụ khác theo kế hoạch CCHC

          Xây dựng chuyên mục CCHC trên trang thông tin điện tử của đơn vị./.

 

Nơi nhận:

- Phòng TCCB;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 

 

 

NQN.

 

Tin mới cập nhật

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 159
  • Trong tuần: 2,775
  • Tất cả: 290,508
Trang thông tin điện tử Trường THPT Trần Văn Bảy: tranvanbayst.edu.vn. 
Địa chỉ: ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. 
Điện thoại: 0793866313
Designed by VNPT