Lượt xem: 248
Tuyên truyền cải cách hành chính

 KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

 

          Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-SGDĐT, ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-THPT TVB ngày 20 tháng 01 năm 2020 của trường THPT Trần Văn Bảy về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2020;

Trường THPT Trần Văn Bảy xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của đơn vị như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

    1. Mục tiêu

          Tuyên truyền các nhiệm vụ, nội dung công tác CCHC trong đơn vị.

          Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong qua trình thực thi công vụ.

          Tăng cường sự hiểu biết của nhân dân, phụ huynh học sinh và học sinh về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác CCHC, đặt biệt là cải cách thủ tục hành chính.

          Đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử.

          Thực hiện có hiệu quả việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

          Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu đơn vị trong việc tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC năm 2020 đã đề ra.

          Phát huy vai trò tích cực của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong việc đưa tin, bài về CCHC cũng như vai trò của đơn vị trong việc phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả trong thực hiện CCHC.

    2. Yêu cầu

          Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao.

          Công tác phổ biến, tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, hiệu quả.

          Tiếp tục duy trì mục CCHC.

          Tràn thông tin điện tử của đơn vị được cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI TUYÊN TRUYỀN

          Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị.

          Các tổ chức, các cá nhân có liên hệ công tác và phụ huynh học sinh của đơn vị.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

    1.  Nội dung tuyên truyền

Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2020 tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của kế hoạch thực hiện CCHC năm 2020 của cơ quan.

Tuyên truyền về đạo đức công vụ, về trách nhiệm của viên chức và người lao động.

Tuyên truyền kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020 như: kết quả tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

    2. Hình thức tuyên truyền

          Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của đơn vị (đăng web).

          Tuyên truyền qua các cuộc họp, qua các lớp tập huấn công tác CCHC.

          Niêm yết công khai các nội dung có liên quan đến công tác CCHC tại bộ bảng công khai.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

    1. Phương tiện tuyên truyền

          Thông qua trang Web trường THPT Trần Văn Bảy; tuyên truyền miệng, treo băng rôn, các hội thi, hội họp, hội nghị và các phương tiện khác.

    2. Hình thức tuyên truyền

          - Xây dựng các chuyên mục, đưa tin bài cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử; thiết kế băng rôn.

          - Thông qua các hội họp, hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính và lồng ghép nội dung tuyên truyền vào một số hội nghị; thông qua niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại văn phòng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Văn phòng

          Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính.

          Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết.

          Công khai số điện thoại đường dây nóng trên trang thông tin điện tử và tại Văn phòng trường.

          Viết bài tuyên truyền, khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân và tổ chức và kết quả kiểm tra công tác CCHC.

          Cập nhật các biểu, thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử.

    2. Các tổ chức đoàn thể

         Tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong thực thực hiện, thực thi pháp luật của nhà nước, nội quy của nhà trường, đạo đức công vụ.

         Đề xuất những gương điển hình để đưa điểm ưu tiên trong quá trình bình xét, xếp loại.

         Lồng ghép trong các cuộc họp để tuyên truyền công tác cải cách hành chính.

    3. Ban Quản trị và Biên tập Website trường

          Xây dựng chuyên mục CCHC và tuyên truyền CCHC.

          Cập nhật các thủ tục hành chính trên trang thông tin của đơn vị.

          Hổ trợ các bộ phận trong việc đăng các thông tin trên trang thông tin điện tử một cách kịp thời.

Yêu cầu các bộ phận, các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả./.

 

 Nơi nhận:
- Phòng TCCB;

- Hiệu trường và các Phó hiệu trưởng;
- Các Tổ trưởng CM, Tổ trưởng VP;

- BCH Công đoàn;

- BCH Đoàn trường;

- BCH Hội Chữ thập đỏ;

- Website trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

NQN.


Tin mới cập nhật

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 154
  • Trong tuần: 2,770
  • Tất cả: 290,503
Trang thông tin điện tử Trường THPT Trần Văn Bảy: tranvanbayst.edu.vn. 
Địa chỉ: ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. 
Điện thoại: 0793866313
Designed by VNPT